Diller

Genel Bilgi

İŞLETME BÖLÜMÜ

 

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü genel anlamda;

İş fikrinden işe, işten işletmeye, işletmeden işletmeciliğe ve işletmecilikten ekonomiye (iktisada) gidilen süreçte duygu, bilgi, beceri ve yetkinliklerin kavram, kuram, analiz ve sentez aşamalarında değişiklik, değişim, dönüşüm şeklinde öğrenildiği ve geliştirildiği ortam olarak kabul görmüştür. Herhangi bir sektörde yeni bir işletme kurulması, mevcutların geliştirilmesi, büyüme ve rekabet stratejilerinin uygulanmasıyla sektörler bazında yatay ve dikey kalkınmaya katkı hedeflemektedir. En önemlisi ise motivasyonla gençlere işletmeciliğin sevdirilmesi ve mesleki yeterliliğin kazandırılması iki temel çıktı olarak belirlenmiştir.     

Değişik kültürlerde ve değişik ilk ve orta öğretim yıllarında bilgi edinmiş olarak bölümü tercih eden gençler, üniversite yıllarında dört yıl lisans ve sonrasında lisansüstü programlarla bilim öğrenmekte ve bunu teknoloji ve yenilik aşamasına taşıyabilecek şekilde kendilerini yetiştirme fırsatı yakalamaktadır.

Konusu çok geniş olan işletme bölümü için öğrencilerin daha lisans seviyesindeyken çalışma alanlarını sınırlandırmaları (ihtisaslaşma) çok büyük önem arz etmektedir. Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü sınıfta kendilerine sunulan seçmeli ders havuzu sayesinde isteğe bağlı olarak aşağıdaki konularda ihtisaslaşabilmektedir;

-          İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyonu

-          Üretim ve Operasyon Yönetimi ve Organizasyonu

-          Pazarlama Yönetimi ve Organizasyonu

-          Muhasebe ve Finans Yönetimi ve Organizasyonu

-          Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi ve Organizasyonu

-          Tedarik Zinciri Yönetimi ve Organizasyonu

-          Örgütlenme, Örgütsel Davranış ve Organizasyonların Yönetimi ve Organizasyonu

Uygulamalı İşletmecilik

Bilgi ve Teknoloji İşletmeciliği

Endüstriyel İşletmecilik

Sağlık İşletmeciliği

Eğitim İşletmeciliği

Bio Sektörler İşletmeciliği (Tarım İşletmeciliği, Orman İşletmeciliği, Su Ürünleri İşletmeciliği, Maden İşletmeciliği, Geri Dönüşüm ve Enerji İşletmeciliği).

-          Uluslararası İşletmecilik

-          Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi ve Organizasyonu

İşletme Bölümü mezunları, mesleki yeterlilikleri ölçüsünde kamu, özel sektör, yarı kamu statüsündeki odalar, sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca, mezunların yaklaşık %3-5’i kendi işini kurarak girişimcilik ve bilgiye dayalı kalkınma fırsatlarına sahip olmaktadır. Ar-Ge Proje ve İş Geliştirme konusunda kendisini yetiştirmiş mezunların ise hemen hepsi kamu, özel sektör, üniversiteler ve kendi işini kurma şeklindeki alternatiflerde işe yerleşmektedir.

Kişinin kendini yönetmesi (kişisel gelişim) ile başlayan işletmecilik süreci, İşletme Bölümünde işletme ve/veya işletmeleri yönetmek için taktiksel, stratejik ve operasyonel yönetim ilke ve prensiplerini uygulayarak risklerin minimum kılındığı örgütlü kurumsal yapıda ve işletmelerin iş, görev ve genel çevresinde e-yönetişim standartları şeklinde geliştirilmektedir. Böylece, ülkesinin ve insanlığın sahip olduğu varlıkları farklı bir şekilde algılayıp bunu bir düşe, düşü işe, işi aşa, aşı zenginliğe dönüştürme duygu, bilgi, beceri ve yetkinliğini yönetme ve organize etmeyi başaran Lider Ruhlu Girişimciler, işletmelerin, bölgelerin ve ülkelerin topluma faydalı olma, kar ve sürdürülebilirliklerinde büyük çarpan veya çoğaltan ve hızlandıran etki yapmaktadır.                                                                                          

Prof. Dr. Kenan PEKER

                                                                                                           Bölüm Başkanı

 

 

Adsız.png

Türkçe