Diller

Ders İçerikleri

İŞLETME YÜKSEK LİSANS TEZLİ DERS İÇERİKLERİ

 

HAZIRLIK PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

 

İŞL 101  İŞLETMEYE GİRİŞ

Temel Kavramlar, İşletmelerin Tarihsel Gelişimi, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkileri, İşletmenin Özellikleri, İşletmenin Kaynakları, Temel İşletmecilik İlkeleri, İşletmenin Amaçları, İşletmenin Dış Çevresi ve Sorumlulukları, İşletme Fonksiyonları, İşletme Türleri, Kuruluş Çalışmaları, İşletme Büyüklüğü ve Kapasite Kavramları  

 

İŞL 201  FİNANSAL MUHASEBE I

Muhasebenin temel kavramları, muhasebe sistemi, hesaplar, şekli ve işleyiş kuralları, temel muhasebe tabloları, bilanço, dönen varlıklar, duran varlıklar, yabancı kaynak hesapları, öz kaynak hesapları, gelir tablosu hesapları, KDV hesapları, ticari belgeler(sipariş ,irsaliye, kasa tahsil, tediye ve mahsup fişleri, proforma fatura, fatura, çek, senet, poliçe ),gelir tablosu düzenleme ilkeleri, yevmiye defteri ve büyük defter düzenleme ilkeleri, mizanlar

 

İŞL 301  PAZARLAMA YÖNETİMİ I

Pazarlama yönelimleri, misyon, amaçlar ve hedefler, portföy analizleri, pazarlama prosesleri, Pazar araştırması, şirketin makro ve mikro çevresi, endüstriyel tüketici davranışı, yeni ürün geliştirme aşamaları, ürün dönemleri

 

 İKT 101 MİKRO İKTİSAT

Mikro İktisat Tanımı, Yöntem ve Amaç, Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi, Eş Fayda Analizi, Elastikiyet Tartışması, Üretim ve Maliyet Teorisi (Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı), Eş-Ürün Analizi, Talep-Arz ve Piyasa Dengesi, Piyasa Türleri ve Firma Davranışları Teorisi (Tam Rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet, Oligopol; Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı Altında), Faktör Piyasası, Refah Teorisi

 

HAZIRLIK PROGRAMI BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

 

İŞL 102 YÖNETİM İLKELERİ

Yönetim temel kavramları, tarihi gelişimi, örgütsel ve çevresel ilişkileri, yönetim alanı, yetki güç sorumluluk, çevre-teknoloji-örgütlenme ilişkileri, çeşitli yönetim biçimleri, stratejik yönetime giriş.

 

İŞL 202 FİNANSAL MUHASEBE II

Türk muhasebe sisteminin incelenmesi, envanter ve değerlendirme metotları, kuruluş geliri ve maddi olmayan aktifler, alınan sipariş ve peşin ödenen giderler için avanslar, tahakkuk eden gelir, gelir tahakkukları ve diğer cari aktifler, cari yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler, özkaynaklar, düzeltme kayıtları

 

İŞL 302 PAZARLAMA YÖNETİMİ II

Modern pazarlama yönetimi içinde yer alan pazarlama karması unsurlarının stratejileri ile rekabet stratejileri ve bu stratejilerin uygulamada nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. İşlenen konular;  kişisel satış yönetimi, reklam, dağıtım kanalları, perakendecilik ve mağaza yönetimi, pazarlama planlaması ve örgütlenmesi, rekabetçi pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama. 

 

İKT 102 MAKRO İKTİSAT

İktisadi Büyüme ve Dalgalanmalar, Hasıla Düzeyinin Belirlenmesi, Para ve Maliye Politikası, Açık Ekonomi, Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi: IS-LM-BP Modeli, Mikro Temeller, Bütçe Açıkları ve Hükümet Borçları, İktisadi Büyüme ve Reel Dalgalanmalar Modeli

 

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

1.       YARIYIL

İŞL 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilimsel araştırmaların önemi, Bilimsel niteliği olan bilgilerin toplanması, Bilimsel çalışmaların teknik kural ve yöntemleri, Gözlem, anket ve araştırma, Bilgilerin derlenmesi, Derleme aşamasında dipnot ve benzeri kaynak gösterimi, Hipotez oluşturma ve testi, Araştırma dizaynı.

1.Bilmenin yoları; Bilim Kavramı; Bilimsel Yöntem Kavramı; Bilim ve Bilimsel Yöntemle İlgili Temel Kavramlar; Araştırma Süreci

2.Araştırma Türleri; Evren ve Örneklem Kavramları; Örnekleme ve Örnekleme Türleri

3.Nicel Araştırma Yaklaşımları

4.Nitel Araştırma Yaklaşımları

5.Ölçme; Ölçek; Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

6.Akademik Etik

7.Akademik Yazım (Tez, Bildiri, Makale Yazımı)

8.Akademik Yazım (Tez, Bildiri, Makale Yazımı)

9.Ara sınav

10.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

11.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

12.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

13.Nitel Veri Analizi

14.Final Sınavı

 

İŞL 503 ÖRGÜT KURAMLARI

Dersin temel amacı öğrencileri örgütsel kavramları anlama ve günümüzün zorlu iş dünyasında elde ettikleri yönetsel bilgiyi belirli örgütsel bağlamlarda uygun ve verimli bir şekilde uygulama yeteneği ile donatmaktır. Bu ders klasik örgüt teorisi, neo-klasik teori, sistem ve organik teoriler, durumsallık teorisi, ekonomik örgüt teorileri, örgütlerde güç ve siyaset, örgütsel kültür, kurumsal teori, kaynak bağımlılığı teorisi, nüfus ekolojisi, network  teorisi, gibi örgütsel teori ve  yaklaşımları kapsamaktadır. Bu teorik altyapı yanında, örgütsel  tasarım ve örgüt yapısı, örgütsel karar verme, örgütsel değişim ve uyum, örgütsel tasarım ve stratejinin uyumlaştırılması gibi örgütlerin yönetiminde işe yarar ve uygulanabilir bilgi birikimini sağlayacak konular yer alacaktır.

 

İŞL 505 İŞLETMELERDE ETİK

Ahlak ve Etik kavramları, iş ahlakı kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi, örgütsel ve küresel düzeyde iş ahlakı kültürüne duyulan ihtiyaç, Genel Ahlak teorileri bağlamında iş ahlakının temelleri, Kant’ın ödev ahlakı, sonuçsallık, erdem ahlakı, adalet ahlakı, doğu ve batı medeniyetlerinde iş ahlakına ilişkin bakış açılarının temellendirilmesi, İslam ve doğu dinlerinde ahlak felsefesi, Ahilikte iş ve meslek ahlakı değerleri, işletmelerde iş ahlakına ilişkin problemler ve ikilemli konular, meslek ahlakı.

İŞL 507 GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ VE UYGULAMALARI

Girişim ve girişimcilik, girişimcilik çeşitleri, girişimci olma nedenleri, girişimcilik fonksiyonları, girişimcinin kişilik özellikleri ve girişimcilik kültürü, girişimcilik yetenekleri ve eğilimini belirleyen faktörler, girişimcilik tutkusu, hayalgücü yönetimi,  girişimciliğe ilk adım, girişimciliğe başlamak için yapılması gerekli işlemler, girişimcinin işe başlaması için araştırılacak üretim konuları, girişimcinin işe başlaması için araştırılacak kredi ve teşvik konuları, küçük işletme yöneticiliği, kadın girişimcilik, girişimciliğin Türkiye için önemi, günümüzde Türkiye’nin girişimciliğinin durumu, Türkiye’de girişimcilik sorunları ve çözüm yolları, girişimcilik politikası, girişimcilik testleri ve girişimcilik eğitimi.

İŞL 509  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bu dersin amacı yönetim bilişim sistemlerinin veri tabanı yaklaşımı ile öğretilmesidir. Dersin içeriğini yönetim bilişim sistemleri kavramları, veri tabanı, veri tabanı yazılımları, ilişkisel veri tabanları, tablolar ve alanlar, SQL, Ms Access ve  MySQL oluşturmaktadır.

İŞL 511 STRATEJİK YÖNETİM

Stratejik yönetim çerçevesi; vizyon ve misyon tanımlama; dış/çevresel analiz ve fırsat ve tehditlerin tarifi; iç/Organizasyonel analiz ve güçlü ve zayıf yönlerin tarifi; hedef/amaç belirleme; strateji belirleme, değerlendirme ve seçmede kullanılan araçlar; organizasyonel hedefleri gerçekleştirme ve strateji oluşturma ve uygulamada kullanılan organizasyonel sistemler ve süreçlerin incelenmesi; hedef yayılımı. 

İŞL 513  PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Bu dersi alan öğrencilerin pazarlamada problem kurma, çevresel etkenler ve pazarlama etiği, stratejik pazarlama planlaması ve tahmini, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici satın alma davranışı, örgütsel satın alma davranışı, pazar bölümlendirme konularında teorik ve pratik bilgiler kazanmaları beklenmektedir.

1.   Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik DÜşünme

2.   Stratejik Pazarlama Planlaması

3.   İşletme Analizi

4.   Sektör ve Rekabet Analizi

5.   Müşteri Analizi

6.   Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi

7.   Rekabet ve Konumlandırma Stratejileri

8.   Vize sınavı

9.   Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

10.   Büyüyen Pazarlarda Pazarlama Stratejileri

11.   Olgunlaşmış Pazarlarda Pazarlama Stratejileri

12.   Gerileyen Pazarlar ve Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri

13.   Stratejik Kontrol ve  Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi

14.   Final sınavı

 

İŞL 515 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Pazarlama biliminin ana ilkelerini tanımlamak, araştırma tekniklerinin başlıcalarını tanımlamak, araştırma sürecinin basamaklarını belirlemek, metodoloji belirlemek, veri toplama, analiz etmeyi kavratmak, raporlama tekniklerini belirlemek. Pazarlama Araştırması Kavramı; Tanımı; Önemi ve Uygulama Alanları; Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Sınırları; Organizasyon İçindeki Yeri; Araştırma Sürecinin Tanımlanması; Problemin Ortaya Konması; Veri Kaynaklarının Belirlenmesi; Örnekleme; Örnekleme Yöntemleri ve Hataları; Veri Toplamada Kullanılacak Yöntemin Seçimi: Anket, Gözlem, Deney, Projeksiyon, Ölçekleme yöntemi; Verilerin Toplanması, Verilerin dökümü ve analizi: Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler; Araştırma Raporunun Hazırlanması; Pazarlama Araştırmasının Türleri. 

 

İŞL 517 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

1.       Tüketici ve Tüketici Davranışları

2.       Tüketici Davranışı Modelleri

3.       Satın Alma Karar Süreci Modeli

4.       Satın Alma Davranışlarını Etkilemede Motivasyon

5.       Satın Alma Davranışlarını Etkilemede Algılama ve Tutum

6.       Vize Sınavı

7.       Satın Alma Davranışlarını Etkilemede Öğrenme

8.       Kişilik ve Yaşam

9.       Tüketici Davranışlarında Toplum ve Kültür

10.   Sosyal Gruplar ve Özellikleri

11.   Pazarlama İletişimi

12.   Tüketici Algısı

13.   Toplam Kalite

14.   Final Sınavı

 

İŞL 519 MARKA YÖNETİMİ

1.    Marka Tanımı Ve Unsurları

2.    Markanın Gelişimi Ve Yararları

3.    Marka Kimliği Ve Elemanları

4.    Marka Oluşturma Süreci

5.    Marka Konumlandırma

6.    Ara Sınav

7.    Marka Yayma Stratejileri

8.    Marka Değeri Ve Marka Değerini Oluşturan Unsurlar

9.    Duyusal Markalama

10. Marka Yönetimi Ve Önemi, Süreci

11. Güçlü Marka Ve Unsurları

12. Güçlü Markalama Stratejileri (4p Açısından)

13. Marka İletişimi Ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ve Marka

14. Final Sınavı

 

İŞL 521 HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA

1.       Hizmet kavramı

2.       Hizmet kalitesinde boşluk modeli

3.       3.Hizmette tüketici davranışı

4.       Müşterinin hizmetten beklentisi ve hizmet algısı

5.       Hizmette müşteri ilişkisi kurma

6.       Ara Sınav

7.       Hizmet telafisi

8.       Müşteri odaklı hizmet tasarımı

9.       Hizmetin fiziksel kanıtı

10.   Hizmet dağıtımında çalışanın ve müşterinin rolü

11.   E- hizmet

12.   Hizmette talep ve kapasite

13.   Hizmette bütünleştirilmiş pazarlama iletişimi

14.   Final Sınavı

 

İŞL 523 FİNANSAL KURUMLAR

Bu derste yerel ve uluslararası finansal kurumlar ve piyasalar ekonomik ve teorik boyutlarıyla incelenmektedir. Ders kapsamında finansal kurumların işlevleri, modern bankacılık, sigortacılık ve yatırım kurumları ile bu kurumların sağladığı hizmetler ve özellikle kullanılan yeni ürünler ve araçlara değinilecektir. Firmalar ve kişilerin, bankacılık ve para piyasası faaliyetleri ile finansman sağlaması günümüz finans dünyasında artık yeterli değildir ve firmalar sermaye piyasalarına açılarak farklı borsalarda işlem görmek istemektedir. Bu nedenle menkul kıymet ve vadeli işlemler borsalarının sistem içerisinde sağladığı kazanımlara da ders içeriğinde geniş olarak yer verilmiştir. Piyasaların serbestleşmesi ve finansal araçların karmaşıklaşması, finansal sistemin maruz kaldığı riskleri hem azaltmakta hem de artırmaktadır. Pazar riski, faiz oranı riski, likidite riski vs. gibi sistematik risklerin finansal kurumlara etkileri ve bu risklerin ölçülmesi için kurulan temel ekonometrik modeller de ayrıca ders içerisinde ortaya konacak ve finansal kurumların piyasalardaki dalgalanmalar karşısında neler yapması gerektiği öğrenciler ile birlikte tartışılacaktır.

 

İŞL 525 MUHASEBE STANDARTLARI

1.TFRS1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının ilk uygulaması, TFRS2 Hisse bazlı ödemeler TFRS3 İşletme birleşmeleri, TFRS4 sigorta sözleşmeleri TFRS5 Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler TFRS6 Maden kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi

2.TFRS7 Finansal araçlar açıklamalar TFRS8 Faaliyet bölümleri TFRS9 Finansal araçlar

3.TMS1 Finansal tabloların sunuluşu TMS 2 stoklar TMS3 nakit akış tabloları

4.TMS8 muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar

5.TMS10 raporlama döneminden sonraki olaylar TMS11 inşaat sözleşmeleri

6.TMS12 gelir vergileri TMS16 maddi duran varlıklar TMS 17 kiralama işlemleri TMS18 hasılat

7.TMS19 çalışanlara sağlanan faydalar TMS20 devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve devlet yardımlarının açıklanması TMS21kur değişimlerinin etkileri

8.Vize sınavı

9.TMS23 borçlanma maliyetleri TMS24 ilişkili taraf açıklamaları TMS26 emeklilik fayda planlarında muhasebeleştirme ve raporlama TMS27 Konsolide ve bireysel finansal tablolar

10.TMS28 iştiraklerdeki yatırımlar TMS29 yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama

11.TMS31 iş ortaklıklarındaki paylar

12.TMS32 finansal araçlar sunum TMS33 hisse başına kazanç TMS34 ara dönem finansal raporlama TMS36 varlıklarda değer düşüklüğü

13.TMS37 karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar TMS39 finansal araçlar muhasebeleştirme ve ölçme TMS40 yatırım amaçlı gayrimenkuller TMS41 tarımsal faaliyetler

14.Final sınavı

 

İŞL 527 YÖNETİM MUHASEBESİ

Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, giderler, iş hacmi kavramı, maliyet fonksiyonları, matematik ve istatistik teknikler, kar fonksiyonu, başa başnoktası,  faaliyet kaldıracı, fiyat koyma kararları, makine ve donanım yenileme.

1.Yönetim muhasebesine giriş

2.Maliyet unsurları

3.Maliyet muhasebesi ve kayıt düzeni

4.Giderlerin saptanması ve izlenmesi

5.Giderlerin gider yerlerine dağıtımı

6.Giderlerin mamullere yüklenmesi-1

7.Giderlerin mamullere yüklenmesi -2

8.Vize sınavı

9.Maliyet – hacim ilişkileri

10.Maliyet hacim ilişkilerinin saptanması, maliyet-hacim kar analizleri

11.Tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri

12.Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri

13.Planlama ve kontrol sistemleri

14.Final sınavı

 

İŞL 529 FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

Temel finansal tablolar, bilançonun analize hazır hale getirilmesi, aktarma arındırma teknikleri, rasyo analizi, dikey analiz, yatay analiz, eğilim analizi, sonuçların yorumlanması ve güvenilirlik analizi, gelir tablosu genel kesin mizan gelir tablosu şablonu, mali analiz teknikleri, net işletme sermayesi değişim tablosu, fon akım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu.

İŞL 531 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

İŞL 533 LİDERLİK VE MOTİVASYON

Liderlik ve motivasyon kavramlarının tanımlanması, Liderlik vasıflarının analiz edilmesi ve yönetim ilkeleri, Motivasyonla ilgili vaka çalışmaları ve yaklaşımlar, Bilgi teknolojisi ile liderlik vasıflarında yaratılan etkinin tartışılması, Motivasyon etkileri çerçevesinde gelecekte liderlikte beklenenler, küreselleşme ve liderlik, liderlik, değişim ve yenilik, motivasyonda kapsam kuramları, süreç kuramları, motivasyonda yeni yaklaşımlar, stratejik yönetimde liderlik ve motivasyon.

İŞL 535 ZAMAN YÖNETİMİ

zaman yönetimi, kendini yönetmek, etkin zaman yönetimi için teknikler ve öneriler, zaman yönetimin ana prensipleri, zamanı kaybettiren faktörler, zamanı dengeli kullanma, zaman tuzakları, zaman yönetiminin formülü, pareto analizi iş yaparken nasıl kullanılır, zamanı yönetmedeki sorunların keşfedilmesi, pratik eylem planı oluşturma, yaşamı ve zamanı planlamanın nedenleri, zaman yönetimi egzersizleri, bireysel eylem planı oluşturma.

İŞL 537 STRES YÖNETİMİ

Stresin tanımı, insanların kişilik özelliklerine göre stresin etkileri ve bağı, stres ve başarı kavramları stres kaynakları ve strese neden olan olaylar, iş stresi ve stres kaynakları, fiziksel ve duygusal stres kaynakları, kurumsal ortamla ilgili stres kaynakları, stresin yapısı ve belirtileri, stresle başa çıkabilme, stresle başa çıkmada etkili yollar, stresle başa çıkmada başarısız yollar, stres ve kişilik, örgütsel stres yönetimi, stres karşısında davranış şekilleri.

 

İŞL 539 SOSYAL PSİKOLOJİ

Sosyal çevreyi algılama, şemaların rolü ve etkileri, beden dili ve önemi, sebep atfetme teorileri, özsaygı, özsaygıyı korumakta kullanılan yöntemler, tutumlar ve tutum değiştirme, ikna konuşmaları ve ikna faktörleri,  reklamcılık, bilinçaltı reklamcılık ve etkileri.

 

İŞL 541 YÖNETİM ORGANİZASYON

1.Yönetim ve organizasyon ilişkisi ve tarihsel süreç Küresele-iş ve işbirliği

2.Yönetim İlkeleri

3.Yönetim fonksiyonları (Amaç belirleme ve planlama, karar verme süreci, örgütleme, koordinasyon ve kontrol

4.Yönetim fonksiyonları (Amaç belirleme ve planlama, karar verme süreci, örgütleme, koordinasyon ve kontrol)

5.Yönetim fonksiyonları (Amaç belirleme ve planlama, karar verme süreci, örgütleme, koordinasyon ve kontrol)

6.Örgütlerde bireyler arası ilişkiler ve haberleşme

7.Örgütlerde yetke konusu

8.Ara sınav

9.Örgütlerde gruplar

10.Örgütlerde önderlik ve Örgütlerde güdüleme

11.Örgütsel çatışma

12.Örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi

13.Örgütlerde değişim ve yönetimi

14.Final Sınavı

 

İŞL 543  FİNANSAL YÖNETİM

Bu dersin temel amacı öğrencileri finansal yönetim konuları ile tanıştırmaktır. Dersin içeriğini kurumsal yönetim, vekalet teorisi, modern portföy teorisi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi, etkin piyasalar teorisi, değerleme teorileri, temettü teorileri, vade yapısı teorileri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı teorileri, ileri vadeli yatırım araçları ve binominal opsiyon modeli oluşturmaktadır

 

İŞL 545 ÖRGÜT GELİŞTİRME

1.       Örgüt Geliştirmenin Tarihi, Tanımları ve Türleri

2.       Örgütsel Değişim ve Örgütsel Değişimin Çeşitlilik ve Sınırları

3.       Örgüt Geliştirmenin Karakteristikleri ve Temelleri

4.       Örgütsel Bileşenler

5.       Örgüt Geliştirmede Tanısal (Diagnostik) Faaliyetler

6.       Takım Müdahaleleri ve Gruplar arası Aktiviteler

7.       Bireysel ve Eğitimsel Müdahaleler ve Yapısal Müdahaleler

8.       Ara sınav

9.       Örgüt Geliştirme Sürecinde Örgüt ve Uygulama

10.   Eylem Araştırması ve Örgüt Geliştirme

11.   Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Geliştirme

12.   Örgüt Geliştirme Yetkinlikleri

13.   Örgüt Geliştirmede Problemeler ve Beklentiler

14.   Final Sınavı

İŞL 547 PROJE DEĞERLENDİRME VE ANALİZİ

Projelerin teknik özellikleri, proje tasarımı, fiziksel tesislerin yerleştirilmesi, Pazar analizleri, yatırım kriterlerinin belirlenmesi, net bugünkü değer, iç verim oranı.

İŞL 549 MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet muhasebesi kavramlar, maliyet türlerine göre maliyetlerin sınıflandırılması, maliyetlerin işletme fonksiyonları açısından ayrımı, maliyetlerin zaman açısından ayrımı, maliyetlerin dönem açısından ayrımı, maliyetlerin karar verme açısından ayrımı, hammadde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel imalat maliyetleri, maliyet dağıtım sorunları, maliyet sistemleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, fire sorunları, standart maliyet sistemi, fark analizleri, tek düzende maliyet muhasebesi kayıtları.  

 

İŞL 551 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

İletişim kavramı, iletişim öğeleri, iletişim türleri, formal gruplarda iletişim, informal gruplarda iletişim örgütlerde iletişim engelleri, örgütlerde iletişimi iyileştirme, örgütsel iletişimin önemi, örgüt kültürü ve örgütsel iletişim, örgütsel iletişim ve yönetim süreçleri, iletişim modelleri,

İŞL 553 MÜZAKERE YÖNETİMİ

Müzakere kavramı, müzakere süreci, genel özellikleri, temel sorunları, müzakere gerektiren durumlar, iyi bir müzakerecide bulunması gereken özellikler, müzakere yaklaşımları, yumuşak, katı ve sorun çözücü müzakere tarzları ve özellikleri, müzakerenin planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması, ekip halinde yapılan müzakereler, ekip halinde yapılan müzakerede yaşanan sorunlar ve çözüm yolları, müzakere stratejileri.

 

İŞL 555 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

1.         Örgüt kuramının tarihsel gelişimi (Klasik okul)

2.         Örgüt kuramının tarihsel gelişimi (Neo-Klasik okul)

3.         Sistem kuramı

4.         Durumsallık kuramı

5.         Durumsallık kuramı uygulamalar

6.         İşlem maliyeti kuramı

7.         Kaynak bağımlılığı kuramı

8.         Ara sınav

9.         Vekâlet kuramı

10.      Örgütsel ekoloji

11.      Kurumsal kuram

12.      Örgütsel ağlar

13.      Örgüt çalışmalarında kaos ve karmaşıklık kuramları

14.      Final Sınavı

 

İŞL 557 MALİYET SİSTEMLERİ

Temel kavramlar, maliyet sisteminin oluşturulması, maliyetlerin kapsamlarına göre maliyet sistemleri, maliyetlerin saptanma zamanına göre maliyet sistemleri, maliyetlerin saptanma şekline (üretim biçimlerine göre) maliyet sistemleri, giderlerin incelenmesi, sipariş ve safha maliyet yöntemlerinde maliyetlerin hesaplanması, standart maliyet yöntemi, maliyet bilgilerinin raporlanması ve yönetim kararlarında kullanılması ve işletme bütçelerinin düzenlenmesi.

 

İŞL 559 REKABETÇİ STRATEJİLER

1.        Strateji kavramı, rekabet kavramı

2.       Sektörlerin yapısal analizi

3.       Makale tartışması

4.       Sektör analizlerinin sunumu

5.       Porter’ın elmas modeli

6.        Ara sınav

7.        Makale tartışması

8.       Genel rekabet stratejileri

9.        Genel rekabet taktikleri

10.   Firma analizlerinin sunumu

11.   Firma analizlerinin sunumu

12.   Rekabet gücü

13.   Rekabet politikası, rekabet hukuku

14.   Final Sınavı

İŞL 561 FİNANSAL MUHASEBE

Tekdüzen muhasebe sisteminin amacı ve kapsamı, muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması, mali tablolar, hesap planı, aktif hesapların incelenmesi, pasif hesapların incelenmesi, gelir tablosu hesaplarının incelenmesi, maliyet hesaplarının incelenmesi ve nazım hesaplarının incelenmesi.

SBE 703 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Bilimsel araştırmaların önemi, Bilimsel niteliği olan bilgilerin toplanması, Bilimsel çalışmaların teknik kural ve yöntemleri, Gözlem, anket ve araştırma, Bilgilerin derlenmesi, Derleme aşamasında dipnot ve benzeri kaynak gösterimi, Hipotez oluşturma ve testi, Araştırma dizaynı.

1.Bilmenin yoları; Bilim Kavramı; Bilimsel Yöntem Kavramı; Bilim ve Bilimsel Yöntemle İlgili Temel Kavramlar; Araştırma Süreci

2.Araştırma Türleri; Evren ve Örneklem Kavramları; Örnekleme ve Örnekleme Türleri

3.Nicel Araştırma Yaklaşımları

4.Nitel Araştırma Yaklaşımları

5.Ölçme; Ölçek; Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

6.Akademik Etik

7.Akademik Yazım (Tez, Bildiri, Makale Yazımı)

8.Akademik Yazım (Tez, Bildiri, Makale Yazımı)

9.Ara sınav

10.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

11.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

12.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

13.Nitel Veri Analizi

14.Final Sınavı

2.YARIYIL YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

İŞL 502 ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖZEL KONULAR

1.Toplam kalite uygulamaları

2.Temel yetenek ve dış kaynaklardan yararlanma

3.Şebeke ve yığışım organizasyonları

4.Kıyaslama

5.Personel güçlendirme

6.Stratejik ortaklıklar

7.Sanal organizasyonlar

8.Ara sınav

9.Örnek olay analizi

10.Örnek olay analizi

11.Örnek olay analizi

12.Örnek olay analizi

13.Örnek olay analizi

14.Final Sınavı

İŞL 504 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

1.       Uluslararası işletmeciliğe giriş ve temel kavramlar

2.       Uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi

3.       Uluslararası ticaret teorileri

4.       Uluslararası işletmeciliğin çevresi

5.       Uluslararası işletmeciliğe hazırlık

6.       Uluslararasılaşma ve uluslararasılaşma süreci

7.       Uluslararası pazara giriş yöntemleri

8.       Ara Sınav

9.       Uluslararası pazara giriş ve çıkış engelleri

10.   Uluslararası pazarda kalite ve standardizasyon

11.   Uluslararası çevre ve organizasyonlar

12.   Uluslararası güç unsurları

13.   Uluslararası işletmecilikte güncel konular

İŞL 506 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Kültür ve örgüt kültürü kavramları, çeşitleri ve elemanları, örgüt kültürü modelleri, örgüt kültürü-insan ilişkisi, kültürlerarası farklılaşma, kültür-iletişim ilişkisi, profesyonel yönetici patron ilişkisi, liderlik kültürü, kültür-örgütlenme ilişkisi, girişimcilik kültürü, örgütsel öğrenme, öğrenen organizasyonlar.

İŞL 508 DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Değişime ve örgütsel değişime giriş, örgütler ve değişen ortamları değişim ile ilgili veriler ve mitler, değişimin mimarisi, bağlılık ve ortak çalışanların parametreleri, değişim parametreleri, kültür parametreleri, değişimi başlatmak, değişim stratejileri için eylem yöntemler, örgütsel gelişim, değişim stratejileri için TOM-BPR, değişim yönetiminde güncel konular

İŞL 510 PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama stratejileri ve yönetimi hakkında temel bilgileri, literatürdeki gelişmeleri ve uygulamaya yönelik örnekleri vermektir. Bu dersi alan öğrenciden ürün stratejisi, fiyat belirlenmesi, fiyat yönetimi ve saptanması, pazarlama kanalları, fiziksel dağıtım, tutundurma stratejileri ve süreçleri, reklam, satış arttırıcı çabalar ve halkla ilişkiler, kişisel satış, uluslararası pazarlama ve pazarlama araştırması konularında teorik ve pratik beceriler kazanmış olması beklenir.

1.       Postmodern Dönemde Pazarlama

2.       Değer Pazarlaması

3.       Sosyal Pazarlama

4.       Niş Pazarlama

5.       E-Pazarlama

6.       Mobil Pazarlama

7.       Pazarlamada Sanal Topluluklar

8.       Vize sınavı

9.       Etkinlik Pazarlaması

10.   Pazarlama İletişimi

11.   Ağızdan Ağıza İletişim ve Pazarlama

12.   Amaca Yönelik Pazarlama

13.    Bir Kazan-Kazan Yaklaşımı Olarak Franchising ve Pazar Başarısındaki Rolü

14.   Final sınavı

 

İŞL 512 SATIŞ YÖNETİMİ

 

Satış ve satış yönetimine giriş, satış sürecinin aşamaları, randevu alma, görüşme öncesi hazırlık, etkili sunum, satış teknikleri, satış kapama, itiraz belirleme ve karşılama, satıcı ve satış yöneticisinden beklenen özellikler.

İŞL 514 ELEKTRONİK TİCARET

E-ticarete giriş, e-ticaret uygulamaları, e-ticaret uygulama tipleri, e-ticaret tanımlama ve teşhis etme, e-ticaret fizibilitesi, e-ticaret ihtiyaç analizi, yüksek düzeyde detaylı ve teknik tasarım ve yorum, e-iş modelleri, internet üzerinden pazarlama, çevrimiçi finansal hareket ve internet üzerinden vergilendirme, yasal etik ve sosyal yönleri, ticaret teknikleri.

İŞL 516 ULUSLARARASI PAZARLAMA

1.        Uluslararası Pazar Çevresi, Uluslararası İktisat Teorileri, Uluslararasılaşma Sürecine Yönelik Modeller

2.       Standardizasyon ve Adaptasyon Kararları, Etkileyen Faktörler

3.        Uluslararası Tüketici Davranışı

4.        Uluslararası Ürün Stratejileri

5.        Uluslararası Ürün Stratejileri

6.       Ara Sınav

7.       Uluslararası Fiyatlandırma Stratejileri

8.       Pazara Giriş Yöntemleri

9.       Uluslararası Dağıtım Stratejileri

10.    Uluslararası Tutundurma Stratejileri

11.   KOBİ’lerin Uluslararasılaşma

12.    İhracat Pazarlama Stratejileri

13.   Uluslararası Şirket Birleşmeleri

14.   Final Sınavı

 

İŞL 518 ÜRETİM ve İŞLEMLER YÖNETİMİ

Dersin amacı üretim fonksiyonunun işletme içindeki öneminin vurgulanarak üretim kapsamında yer alan temel konuların ele alınmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular süreç yönetimi, kapasite planlama, malzeme yönetimi, kuruluş yeri seçimi, üretim planlaması ve kalite gibi hususlardır.

1.       Üretim Olgusu

2.       Üretim Sistemleri

3.       Kapasite ve Verimlilik

4.       Üretim Yeri Seçimi

5.       Ürün Geliştirme

6.       Ara Sınav

7.       İşyeri Yerleştirme, İş Analizi

8.       İş Değerlendirme

9.       Toplam Kalite Yönetimi

10.   Tam Zamanında Üretim

11.   Üretimde İnsan Yönetimi

12.   Kapasite Planlaması

13.   Toplam Kalite Yönetimi ve İstatistiksel Süreç Kontrolü

14.   Final Sınavı

 

İŞL 520 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

1.    Müşteri İlişkilerini Geliştirme

2.    Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları

3.    Müşterilerle İletişim

4.    Müşteri Hizmeti

5.    Müşteri Kazanma Ve Tutma

6.    Kaybedilen Müşterinin Kazanılması

7.    Crm-Teknoloji İlişkisi

8.    Ara Sınav

9.    Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi

10. Örgütsel Kültür Ve Değişim

11. Marka Değeri Ve Miy İlişkisi

12. E-Müşteri İlişkileri Yönetimi

13. Birebir Pazarlama ve İlişkisel Pazarlama

14.  Final Sınavı

İŞL 522 MUHASEBE DENETİMİ

Denetim Standartları (IFAC), İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi, Nakit Denetimi, Alacakların Denetimi , Stokların Denetimi, Maddi Varlıkların Denetimi, Yatırımların Denetimi/Borçların Denetimi, Gelirlerin ve Giderlerin Denetimi

 

İŞL 524 FİNANSMAN TEORİLERİ

Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu, Şirket türlerinin finansal kararlara etkisi, paranın zaman değeri, proje değerlendirme yöntemleri, finansal rasyolar, oran analizi, ve hisse senedi değerleme yöntemleri, risk, karlılık ve sermayenin fırsat maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararları, İMKB hisse senetleri incelemesi  ve değerleme çalışmaları, temettü politikası, halka arzlar, devlet ve özel sektör tahvil ve bono piyasası ve değerleme yöntemleri, Türkiye’den örnekler.

İŞL 526 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ

Sermaye piyasası ve sermaye piyasasının ekonomik ve hukuki açıdan irdelenmesi, piyasa menkul kıymet sunanlar ve menkul kıymet yatırımı yapanlar, sermaye piyasasında aracı kuruluşlar ve işlemleri, sermaye piyasası araçları, hisse senedi-tahvil, varlığa dayalı menkul kıymetler, hazine bonosu, geri satın alma anlaşmaları, banka bonoları, gelir ortaklığı senetleri, finansman bonoları, temel analiz veri kaynakları yöntemi, teknik analiz genel değerlendirme, tahvil değerleme, rassal yürüyüş kuramı.

İŞL 528  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Bu dersin amacı çalışanların kişiliklerinin örgütteki davranışlarına etkisini, kişilik gelişim aşamalarını, tutumun bileşenlerini tanımlamak; tutum ile davranış arasındaki ilişkiyi açıklamak; iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi tutumları ve bu tutumların örgüt için önemini açıklamak; öğrenme teorilerini ve yönetimde öğrenmeyi yorumlayarak algılamanın örgütteki rolünü ve algılamayı etkileyen faktörleri açıklamak; bireysel ve grup olarak karar verme yaklaşımları, grup ile takımlar arasındaki farklılıkları, grup gelişim aşamalarını açıklamak; örgütlerde iletişim, iletişim süreçleri, motivasyon kuramlarını ve uygulamalarını, güç ve politika arasındaki farkı ve liderlik yaklaşımlarını açıklamak ve yorumlamak; çatışmaya neden olan etmenleri ve çatışma yönetimini, iş stresinin sebep ve sonuçlarını açıklayarak işletmelerin örgütsel davranış uygulamalarını değerlendirmek ve çözümler önermektir.

ŞL 530 MALİYET ANALİZLERİ

Maliyet yönetimi, hedef maliyetleme, değer mühendisliği, faaliyete dayalı maliyetleme, yaşam dönemi maliyetleme, kaizen maliyetleme, kalite maliyetleri, işletme bütçeleri, performans ölçümü ve standart maliyet sistemi ve esnek bütçe.

İŞL 532  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.         

İŞL 534 İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE

Dış bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duydukları muhasebe bilgilerinin doğru ve güvenilir olarak üretilmesi, raporlanması, bilanço ve gelir tablosunda yer alan bilgilerin dış bilgi kullanıcılar bakımından anlam ve öneminin kavranmasıdır.

İŞL 536 PERFORMANS YÖNETİMİ

Kuruluşların önemli bir İnsan Kaynağı Yönetimi işlevi olan Performans Değerlendirme sürecinin bilimsel temellerini irdelemek ve öğrencilere performans değerlendirme sistemi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerin Performans Değerleme kavramlarını içselleştirebilmeleri amacıyla derse dâhil edilmiş konular konu anlatımı, sınıf içi alıştırmalar, örnek olay incelemeleri ve iş dünyası örneklerinin tartışılması ile işlenecektir.               

İŞL 538 YENİLİK YÖNETİMİ

Yenilik, yenilikçilik, yenilik yönetimi, teknoloji ve yenilik ilişkisi, teknoloji ve teknolojik yeniliğin işletme tarihindeki yeri ve önemi, buluş ve yenilik ilişkisi, yaratıcılık ve yenilik ilişkisi, yenilik yaratma çevresi, ekonomik faktörler, teknolojik faktörler, sosyo-kültürel faktörler, doğal faktörler, ürün ve hizmet yeniliği, süreç yeniliği, örgütsel yenilik, iş modeli yeniliği, strateji yeniliği, bilgi toplama, kuluçka, aydınlanma, deneme formülleştirme, ticarileşme, yaratıcı düşünme teknikleri, beyin fırtınası, yanal düşünme, ikili çağrıştırma, morfolojik analiz, yaratıcı problem çözme teorisi, araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakkının korunması ve desteklenmesi.

İŞL 540 KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer ile ilgili kavramsal çerçeve, kariyer planlama ve gelişimi, kariyer safhaları, dünyadaki kariyer eğilimleri, iş dünyasının yeni mezunlarından beklentileri, performans yönetiminin temel kavramları, zaman yönetimi, profesyonel etik, kariyer yönetimi araçları, kariyer yönetimi uygulamaları, kariyer devreleri, sağlık sektöründe kariyer sorunları, aday sağlama yolları, iş arama kanalları, cv hazırlama, örnek olay ve uygulamalar, girişimcilik ve kariyer, genel değerlendirme.

ŞL 542 SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk kavramları ve işletmelerin sosyal sorumlulukları, bireysel sorumluluk, görev sorumluluğu, yönetsel sorumluluk, iş ahlakı ve önemi, örgütsel ve küresel düzeyde iş ahlakı kültürüne duyulan ihtiyaç, ahlak ve etik kavramları, işletmelerde iş ahlakına ilişkin problem ve ikilemli konular, ayrımcılık, ifşaat, küçülme ve işten çıkarmalar, rekabete dayalı sorunlar, meslek ahlakı, iş ahlakı ve etik yaklaşımlar, normatif ahlak teorileri, ödev ahlakı erdem ahlakı, normatif olmayan ahlak teorileri, işletmelerde ahlaki karar alma ve etik liderlik, örgütlerde etik kavramının önemi, işletme içine yönelik iş ahlakı konuları.

İŞL 544 İŞLETME YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ

1.Örnek Olay Kavramı ve Türleri

2.Örnek Olay Kavramı ve Türleri

3.İşletme Yönetiminde Örnek Olay Analizinin Önemi

4.Örnek Olay İnceleme Yöntemleri

5.Örnek Olay İnceleme Yöntemleri

6.Örnek Olay Kurgulama (Yazımı)

7.Örnek Olay Yeniden Kurgulama (Yeniden Yazımı)

8.       Ara Sınav

9.Uygulama

10.Uygulama

11.Uygulama

12.Uygulama

13.Uygulama

14.Final Sınavı

İŞL 546 İLERİ MALİYET MUHASEBESİ

1.Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları, gider, harcama maliyet kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet muhasebesi kayıt düzeni

2.Maliyet sisteminin oluşturulması, maliyetlerin kapsamına göre maliyet yöntemleri

3.Maliyet saptama zamanına göre maliyet yöntemleri

4.Maliyetlerin saptanma şekline göre (üretim biçimlerine göre) maliyet yöntemleri

5.Tekdüzen maliyet sisteminin incelenmesi

6.Giderlerin incelenmesi ilk madde ve malzeme giderleri,

7.İşçi ücret ve giderleri diğer işletme giderleri

8.Vize sınavı

9.Giderlerin dağıtım esasları sipariş ve evre maliyet yöntemlerinde maliyetlerin hesaplanması giderlerin birinci dağıtım esasları, giderlerin ikinci dağıtım esasları

10.Sipariş ve safha maliyet yöntemlerine göre maliyetlerin hesaplanması

11.Standart maliyet yönteminin uygulanması

12.Maliyet bilgilerinin raporlanması ve yönetim kararlarında kullanılması

13.İşletme bütçelerinin düzenlenmesi

14.Final sınavı

İŞL 548 REKLAM VE PROMOSYON YÖNETİMİ

İşletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabaları olarak tanımlayabileceğimiz tutundurmanın en önemli araçlarından biri reklamcılık yönetimidir. Bugün, marka yaratmak ve ona değer katmak uzun dönemli bir reklam ve promosyon planlama sürecine dayanmaktadır. Marka oluşturulmaya marka imajı ve ismi ile ürün ve hizmetlere kimlik kazandırmaya yönelik 

İŞL 550 ÜRÜN VE FİYAT STRATEJİLERİ

Ürün tanımları ve temel kavramlar, marka, paketleme, garantiler, patent, lisans, pazarlama karması, yeni ürün süreci, olgun ürün yaşam süreci, stratejileri ve taktikleri, ürün yaşam eğrisi stratejileri, fiyat temel kavramları, fiyat amaçları, talep analizi, maliyet analizi, fiyat saptama yöntemleri, fiyata etki eden faktörler, fiyat uyarlama stratejileri fiyatlama hedeflerinin belirlenmesi, fiyatlama metodunun seçimi, maliyetlerin tahmini, fiyat uyarlama stratejileri, kuruluş yeri seçimi, depolama, stok yönetimi, stok yönetim yöntemleri, ambalajlama, tutundurma bileşenleri, pazarlama iletişim sistemi, reklam, satış promosyonu, kişisel satış, tanıtım, satış promosyonu, halkla ilişkiler.

İŞL 552 ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Çatışma yönetimi, kurumsal çatışma ve yönetimi, çatışmanın kurumsal iyileştirmeye katkısı, yönetilmeyen çatışmanın bireylere zararları, etkin çatışma çözümü için öneriler, çatışmanın çözümlenmesinde uygun yaklaşımlar, etkin yönetilmeyen çatışmaların kurumsal zararı, iş yerinde çatışma senaryoları, iş yaşamında çatışma faktörleri, çatışmanın psikolojik boyutu, stres faktörü ve çatışma ilişkisi, kişilerarası çatışmanın nedenleri, çatışan taraflar olarak çalışanlar, çatışma artırıcı önleyici olarak iletişim, iletişim kurmadaki potansiyel güçlükler, iletişim bozuklukları, duyguların etkin yönetimi.

İŞL 554 ULUSLARARASI YÖNETİM

Uluslararası yönetimde stratejik planlama ve örgüt yapısı, uluslararası yönetimde motivasyon, liderlik, karar verme, müzakere, uluslararası yönetimde kontrol ve iletişim, uluslararası yönetimde sosyal sorumluluk ve etik konular, uluslararası yönetimde insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmecilik ve kültür.

İŞL 556 PARAKENDE YÖNETİMİ

Perakendecilik ve ilgili temel kavramlar Perakendeci işletmeleri sınıflandırmak 
Perakendeci işletmelerin özelliklerini saptamak E-perakendecilik Perakendecilik ve teknoloji Perakendecilikte ürün yönetimi Perakende mağazalarda finansal yönetim Perakendecilikte operasyon yönetimi Perakendecilikte fiyat kararları Perakende mağazalarda tutundurma Perakende satın alma sistemlerini saptamak Perakendecilikte etik ve yasal düzenlemeler Perakendecilikte kategori yönetimi Perakendecilikte müşteri şikâyetyönetimi Perakendecilikte müşterilerle iletişim biçimleri              

İŞL 558 YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME

Üst düzey ve orta düzey yöneticilerin yöneticilik ve liderlik becerilerini, yeni yöneticiler ve yönetici adaylarınınım da temel yönetim becerilerini geliştirir. Gelişme kavramı, ve süreci, yönetici eğitimi, yetiştirme, geliştirme, örgüt geliştirme, yönetici geliştirme, verimlilik geliştirme.Koçluk eğitimleri temel koçluk becerileri, ileri koçluk becerileri, ilişki koçluğu, eğitimci koçluğu ve satış koçluğu gibi alt başlıkları içermektedir.

İŞL 560 HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler ve reklam metin yazarlığı, ticari metin yazarlığı alanında başlıca iki konudur. Bu ders kapsamında, halkla ilişkiler ve reklam metninin yapısal özellikleri, bu metinlerin iknayla ilişkisi, metinlerin öğeleri, slogan ve logo gibi çalışmalar, ders kapsamında ele alınacaktır. Derste ayrıca reklam metinlerinde etkili kelime kullanımı yeteneğinin öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Bu kapsamda metin yazmak, yaratıcı düşünceye ve kelimelerin hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak, onların dikkatini çekmek ve onları etkilemek için gerekli yollar irdelenecektir.

İŞL 562 ÖRGÜTLERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ

Farklılıkların yönetimi, tanımlanması ve boyutları, önyargılarla başa çıkma, farklılıkların yönetiminde kültürel boyut, kültürlerarası farklılaşma, cinsiyet boyutu, toplumsal yaşamda cinsiyet rolleri, iş yaşamında kadın/erkek lider ve özellikleri, iş yaşamı ve ailede farklılıkların yönetimi, kuşak farklılıkları, engelliler ve dezavantajlı grupların yönetimi, dünya örnekleri ve küresel farklılıkların yönetimi, Türk iş ve sosyal güvenlik hukukunda farklılıkların yönetilmesi

İŞL 564 STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ

Müşteri karlılık analizi, Benchmarking analizi ve kalite maliyetlerinin açıklanması ve uygulanması, mamul yaşam dönemi maliyetlemesi, balanced scorecard, ekonomik katma değer konuları ve uygulanması, faaliyet tabanlı maliyetleme ve hedef maliyetlemenin açıklanması ve uygulanması, geleneksel yönetim muhasebesi konularının incelenmesi, stratejik yönetim muhasebesi kavramının yerleştirilmesi.

 

İŞL 566 BİLİM FELSEFESİ

Bilim nedir, bilimsel teori nedir, bilimsel hipotez ve teoriler verilerle nasıl desteklenir, bilimsel açıklamanın ayırt edici özelliği nedir, temel felsefe kavramları, önerme, argüman, tümdengelimsel ve tümevarımsal argümanlar, iyi ve kötü argüman formları, yeter ve zorunlu koşul, karşı örnek, bilim etiği, bilim kriterleri, dogmacılık ve yanlışlamacılık.

İŞL 568 SATIŞ KANALLARI YÖNETİMİ

Satış kanalları temel kavramlar, satış kanalı türleri, aracı işletmeler, türleri, özellikleri, satış kanalları yönetimi, kanal üyelerinin denetimi, dağıtım kanalı, dağıtım kanalı fonksiyonları, dağıtım kanallarının seçim süreci, dağıtım kanallarının yönetimi, kanal üyelerinin değerlendirilmesi, toptancı ve perakendeci dağıtım kanalları, fiziksel dağıtım sistemi, fiziksel dağıtım kararları

İŞL 570 SEKTÖREL MUHASEBE

1.Bankalar hakkında temel bilgiler ve muhasebe sistemi,

2.Banka muhasebesi

3.Finansal kiralama işlemlerinde muhasebe uygulamaları

4.Ülkemizdeki finansal kiralama işlemlerine ilişkin düzenlemeler

5.Aracı kurum işletmelerinde muhasebe uygulamaları

6.Sigorta işletmelerinde muhasebe uygulamaları

7.Sigorta muhasebesi

8.Vize sınavı

9.İnşaat işletmelerinde muhasebe uygulamaları

10.Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları

11.Tarım işletmelerinde muhasebe uygulamaları

12.Tarımsal faaliyet standardı ve tekdüzen muhasebe sistemi uygulaması

13.   Örnek olay

14.Final sınavı

İŞL 572 STRATEJİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1.Günümüz işletmelerinde enformasyon sistemleri

2.Küresele-iş ve işbirliği

3.Enformasyon sistemleri, örgütler ve strateji

4.Enformasyon sistemlerine ilişkin etik ve sosyal konular

5.       Enformasyon teknolojisi altyapısı ve gelişmekte olan teknolojiler

6.       İş zekâsının temelleri

7.Telekomünikasyon, internet ve kablosuz teknoloji ve güvenlik

8.Ara sınav

9.Faaliyetlerde mükemmelliği ve müşteri yakınlaşmasını başarma

10.E-Ticaret ve Bilgiyi yönetme

11.Karar vermeyi güçlendirme

12.Enformasyon sistemleri kurma

13.Proje ve küresel sistemleri yönetme

14.Final Sınavı

 

 

İŞL 574 SPOR PAZARLAMASI YÖNETİMİ

1.       Spor nedir ?             

2.       Spor endüstrisi nedir ?        

3.       Pazarlama nedir ?  

4.       Spor pazarlaması nedir ?    

5.       Spor pazarlamasının kaplama alanı nedir ? 

6.       Spor tüketimi nedir ?                           

7.       Ara sınav

8.       Spor ürünü.

9.       Spor pazarlaması süreci.     

10.   Dünya’dan spor pazarlaması uygulamaları.

11.   Türkiye’de spor pazarlaması ve örnek uygulamalar.                             

12.   Sponsorluk ve spor pazarlaması ilişkisi.        

13.   Spor sponsorluğu.

14.   Final Sınavı

İŞL 576 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM

Kültür ve farklılık kavramları, kültürel farklılaşma boyutları, kültürlerarası müzakere ve çatışma yönetimi, kültürler arası iletişim farklılıkları ve engelleri, kültürlerarası yönetimde motivasyon ve ödüllendirme, kültürler arası liderlik, örgütsel değişim ve farklı kültürlerde değişim algısı, kültürler arası yönetimde zaman yönetimi, etik değerler ve inançlar. 

SBE 703 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Bilimsel araştırmaların önemi, Bilimsel niteliği olan bilgilerin toplanması, Bilimsel çalışmaların teknik kural ve yöntemleri, Gözlem, anket ve araştırma, Bilgilerin derlenmesi, Derleme aşamasında dipnot ve benzeri kaynak gösterimi, Hipotez oluşturma ve testi, Araştırma dizaynı.

1.Bilmenin yoları; Bilim Kavramı; Bilimsel Yöntem Kavramı; Bilim ve Bilimsel Yöntemle İlgili Temel Kavramlar; Araştırma Süreci

2.Araştırma Türleri; Evren ve Örneklem Kavramları; Örnekleme ve Örnekleme Türleri

3.Nicel Araştırma Yaklaşımları

4.Nitel Araştırma Yaklaşımları

5.Ölçme; Ölçek; Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

6.Akademik Etik

7.Akademik Yazım (Tez, Bildiri, Makale Yazımı)

8.Akademik Yazım (Tez, Bildiri, Makale Yazımı)

9.Ara sınav

10.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

11.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

12.Hipotez Testleri ve Nicel Veri Analizi

13.Nitel Veri Analizi

14.Final Sınavı

Türkçe