Languages

Ders İçerikleri

 

Ders İçerikleri

1.Yıl/Güz Yarıyılı

Pazarlama İlkeleri I (3-0) 3

Pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar, pazarlama sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, hedef pazar, pazar konumlandırması ve pazarlama bileşimi, pazarlamanın mikro çevresi, pazarlamanın makro çevresi, ürün kavramı ve ürün sınıflandırmaları, ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci marka, ambalaj, etiket, kalite, garanti fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri, fiyat farklılaştırma, psikolojik fiyatlandırma stratejileri, dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri, dolaylı ve dolaysız dağıtım ve dağıtım kanalında bütünleşme stratejileri, toptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım, iletişim süreci ve reklam, satış özendirici araçlar, satış yönetimi ve kişisel satış.

İşletmeye Giriş (3-0) 3

Temel Kavramlar, İşletmelerin Tarihsel Gelişimi, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dalları İle İlişkileri, İşletmenin Özellikleri, İşletmenin Kaynakları, Temel İşletmecilik İlkeleri, İşletmenin Amaçları, İşletmenin Dış Çevresi ve Sorumlulukları, İşletme Fonksiyonları, İşletme Türleri, Kuruluş Çalışmaları, İşletme Büyüklüğü ve Kapasite Kavramları

Ders Kitabı:

·         Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İşletme Yönetimi, Göksel Ataman, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2001.

·         İşletme Yönetimine Giriş, Ömer Dinçer, Yahya Fidan, Beta Yayınları, İstanbul, 1997.

 

Mikro İktisat (3-0) 3

Mikro İktisat Tanımı, Yöntem ve Amaç, Tüketici Davranışları ve Talep Teorisi, Eş Fayda Analizi, Elastikiyet Tartışması, Üretim ve Maliyet Teorisi (Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı), Eş-Ürün Analizi, Talep-Arz ve Piyasa Dengesi, Piyasa Türleri ve Firma Davranışları Teorisi (Tam Rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet, Oligopol; Kısa ve Uzun Dönem Ayrımı Altında), Faktör Piyasası, Refah Teorisi

Ders Kitabı:

  • Mikro İktisat, Orhan Türkay, İmaj Yayıncılık, İstanbul, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Mikro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, İstanbul, 2007.

·         Mikro Ekonomi, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

 

İstatistik I (3-0) 3

Temel Kavramlar, İstatistiğin Anlamı, Verilerin Ölçülmesi; Ölçme ve Ölçekleme, Verilerin Derlenmesi,

Verilerin Düzenlenmesi ve Sunulması, Tek değişkenli dağılımlar, Nicel dağılımlar, Nitel dağılımlar, İki değişkenli dağılımlar, Nicel dağılımlar; Korelasyon tabloları, Nitel dağılımlar; Kontenjans tabloları

Verilerin Özetlenmesi, Tek değişkenli dağılımlar, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Duyarlı Ortalamalar; Aritmetik, Tartılı Aritmetik, Geometrik, Kareli Ortalama, Duyarsız Ortalamalar; Mod, Medyan ve Diğer Bölen Değerler, Dördebölenler Ortalaması, Kırpık Ortalama, Dağılma Ölçüleri; Değişim Aralığı, Ortalama Sapma, Standart Sapma, VaryansChebyshev Eşitsizliği, Momentler, Eğiklik, Basıklık Ölçüleri; Pearson ve Bowley Katsayıları

Olasılık, Temel kavramlar; Örnek Uzayı, Olay, Bileşik Olay, Bağımsız Olay, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Tesadüfi Değişken, Beklenen Değer

Ders Kitabı:

·         İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold, (Çev. Ümit Şenesen), 4th ed., Literatür

Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Temel İstatistik, Necla Çömlekçi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 2005.

 

Hukuka Giriş (3-0) 3

Hukukun tarihçesi, Hukukun Unsurları, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları, Haklar ve Korunması, Hukukun Uygulanması, Hukuk Sistemleri

Ders Kitabı:

·         Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları, Erol Cansel, Çağlar Özel, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Hukukun Temel Kavramları, Kemal Gözler, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2009.

 

Türk Dili ve Edebiyatı 1 (2-0) 2

Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler, Geleneksel ve Modern Dil Bilimi Yaklaşımları, Türk Edebiyatına Yönelik Araştırmalar; Dönemler, Hareketler ve Bireysel Yazarlar, Kültürel ve Tarihsel Oluşum.

Ders Kitabı:

  • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

 

 

Türkçe I (2-0) 2

Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler, Geleneksel ve Modern Dil Bilimi Yaklaşımları, Türk Edebiyatına Yönelik Araştırmalar; Dönemler, Hareketler ve Bireysel Yazarlar, Kültürel ve Tarihsel Oluşum.

Ders Kitabı:

  • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

İş İngilizcesine Başlangıç I  (3-3) 4

Telephoning,Companyvisit,Jobinformations,presentations,meetings,entertainingandsocialising

 

Ders Kitapları:

Everyday  Business  English ,IanBadger

 

Matematik I (3-0) 3

Bağıntı ve fonksiyon kavramı, polinom ve doğrusal fonksiyonlar, kartezyen koordinat sistemi, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, doğrusal fonksiyonların grafikleri, doğrunun eğimi, arz ve talep denklemleri, pazar denge noktası analizi, ikinci derece fonksiyonlar, ikinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, toplam gelir, toplam maliyet, ortalama maliyet, başabaş analizi, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, türev, değişim kavramı, marjinal analiz, elastikiyet, fonksiyon grafiklerinin çizimi.

 

İngilizce I (4-0) 4

Kelime Bilgisi, Düzensiz fiil, Düzensiz fiil, Genel terimler, Deyimler, Dinleme, Dinleme, Konuşma, Basit konuşma pratikleri, Gramer, Öğrenilenleri uygulama, Öğrenilenleri uygulama

1.Yıl/Bahar Yarıyılı

Pazarlama İlkeleri II (3-0) 3

Modern pazarlama yönetimi içinde yer alan pazarlama karması unsurlarının stratejileri ile rekabet stratejileri ve bu stratejilerin uygulamada nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. İşlenen konular;  kişisel satış yönetimi, reklam, dağıtım kanalları, perakendecilik ve mağaza yönetimi, pazarlama planlaması ve örgütlenmesi, rekabetçi pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama. 

Yönetim İlkeleri (3-0) 3

Yönetim temel kavramları, tarihi gelişimi, örgütsel ve çevresel ilişkileri, yönetim alanı, yetki güç sorumluluk, çevre-teknoloji-örgütlenme ilişkileri, çeşitli yönetim biçimleri, stratejik yönetime giriş.

Ders Kitabı:

·         Yönetim ve organizasyon, Erol Eren, 2009

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Mümin Ertürk, 2009

·         Organizasyon ve Yönetim, Halil Can,

 

 

Makro İktisat (3-0) 3

İktisat Okullarına Genel Bir Bakış; Klasik İktisat, Neoklasik İktisat, Keynesyen İktisat, Monetaristler, Yeni Klasik İktisat, Yeni Keynesyen İktisat, Milli Gelir ve Milli Gelir Büyüklükleri, Milli Geliri Oluşturan Unsurlar, Basit Makroekonomik Denge, Tasarruf Paradoksu, Deflasyonist Açık, Enflasyonist Açık, Makroekonomik Dengenin Değişimi: Çarpan Analizi, Para ve Paranın Ekonomideki Rolü, Para ve Mal Piyasasında Denge (IS-LM Analizi), Para ve Maliye Politikası, Fiyat İstikrarsızlıkları, İstihdam ve İşsizlik, Ödemeler Bilançosu, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma.

Ders Kitabı:

·         Makro İktisat, Erdal M. Ünsal, Demir Kitabevi, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2009.

 

İstatistik II (3-0) 3

Olasılık Dağılımları; Kesikli Olasılık Dağılımları; Binom, Possion, Hipergeometrik Olasılık Dağılımları, Sürekli Olasılık Dağılımları; Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım, Diğer Olasılık Dağılımlarının Normal Dağılıma Yaklaşması

Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Basit Tesadüfi Örnekleme; Merkezi Limit Teoremi, Parametre ve İstatistik, Örnek Ortalaması ve Oranının Örnekleme Dağılımı, Örnek Ortalaması Dağılımının Anakütle ile İlişkisi, Standart Hata, Tahminci ve Özellikleri, Güven Aralığı, t Dağılımı

Hipotez Testleri, Hipotez Testi Oluşumu, I. ve II. Tip Hatalar, Anakütle Ortalaması İçin Tek Kuyruk- Çift Kuyruk Testleri, Anakütle Oranı İçin Test, Örnek Büyüklüğü, İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Testleri: Bağımsız Örnekler

Regresyon ve Korelasyon Analizi, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Doğrusal Regresyonun Tahmini, En Küçük Kareler Yöntemi, Regresyon Modeli ile İlgili Hipotez Testleri, Regresyon Modelinde Varyans Analizi, Regresyon Parametrelerinin Güven Aralıkları, Korelasyon Analizi

İndeksler, Sabit esaslı ve değişken esaslı indeksler, Fiyat İndeksleri, Miktar İndeksleri, Basit İndeks, Bileşik İndeksler; Tartısız Bileşik İndeksler, Tartılı Bileşik İndeksler, Laspeyres, Paasche ve Fisher İndeksleri

Ders Kitabı:

·         İşletme ve İktisat için İstatistik, Paul Newbold, (Çev. Ümit Şenesen), 4th ed., Literatür

Yayıncılık, İstanbul, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Uygulamalı İstatistik, Özkan Ünver, Hamza Gamgam, Siyasal Kitabevi, Genişletilmiş 2.Basım, Ankara, 1996.

Sosyal Psikoloji (3-0) 3

Sosyal psikolojinin temel kavramları, sosyal psikolojide yöntem, toplumsal algılamalar, özbenlik algılamaları, tutumlar ve tutum değişiklikleri, grup süreçleri, toplum yanlısı saldırganlık, önyargı konuları

Ders Kitabı:

·         Sosyal Psikoloji, Sibel, A Arkonaç, Alfa Yayınları, İstanbul, 2005.

 

Davranış Bilimleri (3-0) 3

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.

Matematik II (3-0) 3

Kısmi Türev ve Ekonomideki Uygulamaları. Homojen Fonksiyonlar, Euler Teoremi, Üstel Fonksiyonlar, Kısıtlayıcıların Maksimum ve Minimum Değerleri, Matriks Matematiğine Giriş.

Ders Kitabı:

  • İktisatçılar İçin Matematik, BerndLuderer, VolkerNollau, KlausVetters,Palme Yayıncılık, 2008.

 

Türk Dili ve Edebiyatı 2 (2-0) 2

Okur Yazarlık Türleri, Heceleme ve Noktalama Kuralları.

Ders Kitabı:

  • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin,Bayrak Yayınları, 2004.

 

Türkçe II (2-0) 2

Okur Yazarlık Türleri, Heceleme ve Noktalama Kuralları.

Ders Kitabı:

  • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin,Bayrak Yayınları, 2004.

 

İngilizce II (4-0) 4

Kelime Bilgisi, Düzensiz fiil, Düzensiz fiil, Genel terimler, Deyimler, Dinleme, Dinleme, Konuşma , Basit konuşma pratikleri, Gramer, Öğrenilenleri uygulama, Öğrenilenleri uygulama

 

İş İngilizcesine Başlangıç II  (3-3) 4

Travel,e-mailing,BusinessLetters,summarizingstatiscalinformation,describinggraphs

 

Ders Kitapları:

·         Everday Business English, IanBadger

·         Business English 1,Susan Dovles,Richard West

 

2.Yıl/Güz Yarıyılı

Finansal Muhasebe I (3-0) 3

Finansal yönetimin tanımı, amacı, paranın zaman değeri, bugünkü değer kavramı, firma amacı yatırım finanslama politikaları, kaynak türleri ve maliyetleri, sermaye bütçelemesi.

Ders Kitabı:

·         Finansal Muhasebe, Süleyman Yükçü, 2009

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Genel Muhasebe,Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

·         Finansal Muhasebe, Nejat Tenker,

Genel Muhasebe I (3-0) 3

Muhasebenin temel kavramları, muhasebe sistemi, hesaplar, şekli ve işleyiş kuralları, temel muhasebe tabloları, bilanço, dönen varlıklar, duran varlıklar, yabancı kaynak hesapları, öz kaynak hesapları, gelir tablosu hesapları, KDV hesapları, ticari belgeler(sipariş ,irsaliye, kasa tahsil, tediye ve mahsup fişleri, proforma fatura, fatura, çek, senet, poliçe ),gelir tablosu düzenleme ilkeleri, yevmiye defteri ve büyük defter düzenleme ilkeleri, mizanlar.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

·         Finansal Muhasebe, Nejat Tenker,

Örgüt Teorisi (3-0) 3

Klasik örgüt teorisi, neoklasik teori, sistem ve organik teoriler, olumsallık teorisi, ekonomik organizasyon teorisi, örgütlerde politika, örgüt kültürü, populasyonekolojisi, kurumsal teori, kaynağa dayalı teori, network teorisi ve örgütün kritik teorilerini içeren anahtar örgütsel teorileri içerir. Bu teorik çerçevenin yanında örgüt düzeni, örgüt yapısı, örgütsel karar alma, örgütsel değişim ve adaptasyon, işletme stratejisi gibi çeşitli konuları da içermektedir.

Ders Kitabı:

·         OrganizationTheoryand Design, Daft, R.L. 8th Edition. London: Thomson, 2004.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İşletme Yöneticiliği, Tamer Koçel, 2009

·         Örgüt Kuramları, Selami Sargut, Şükrü Özen, 2007

 

 

 

 

 

Bilgisayar Uygulamaları (3-0) 3

Microsoft Excel ile tablolamanın temel kavramları, hücre, aralık ve formül kavramları, tablolama modelleri, fonksiyonlar ve özet tablolar.

Ders Kitabı:

·         Microsoft Excel 2002 Formulas, John Walkenbach, M&T Books, NY, 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili diğer güncel kitap ve makaleler

Örgütsel Davranış (3-0) 3

Kişilik, iş değerleri ve davranışları, algı, öğrenme, stres yönetimi, motivasyon, iş grupları ve grup etkileşimi, karar alma, liderlik, güç ve politika, çatışma yönetimi

Ders Kitabı:

·         OrganizationalBehavior, StephenRobbins, New Jersey, PrenticeHall, 2004

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Erol Eren, Genişletilmiş Dokuzuncu Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.

·         Enver Özkalp, Çiğdem Kırel, Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001.

Borçlar Hukuku (3-0) 3

Sözleşmeler Hukukunun Genel Prensipleri, Sözleşme Türleri, Sözleşmelerin Geçerliliği, Sözleşmelerin İçerikleri, Sözleşmesel ilişkiler, Sözleşmelerin Sona Erme Halleri, Kanuni Çözüm Yolları, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme

Ders Kitabı:

·         Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Vedat Kitapçılık, 6.Baskı, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Fikret Eren, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2008.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Osmanlı Modernleşmesi, Tanzimat Dönemi, Yeni Osmanlılar ve I. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Fırkası ve II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Sonuçlar, Kurtuluş Düşünceleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçmesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, TBMM’nin Açılması, Kurtuluş Savaşı.

 

Ders Kitabı:

·         İlgili güncel kitaplar

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel makaleler

 

İşletme İngilizcesi I (3-0) 3

Writing Notes, Shortaned Messages,Routine Business Letters, Following Spoken İnstiuctions, TelephoneTecniques, Askingand Answering Questions, Composing a form, Describing object

Ders Kitabı:

*Business English 1,Susan Davles,Richard West

2.Yıl/Bahar Yarıyılı

Şirketler Ve Kıymetli Evraklar Hukuku (3-0) 3

Şirketler, şirket sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketleri, kollektif şirketler, komandit ortaklık, anonim şirketler, limited şirketler, kıymetli evraklar, kıymetli evrakların sınıflandırılması.

Ders Kitabı:

·         Şirketler Hukuku Bilgisi, Tuğrul Ansay, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2006.

·         Kıymetli Evrak Hukuku, Fırat Öztan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009.

Uluslararası İşletme Politikası (3-0) 3

Avrupa’nın Ekonomik Amaçları ve Küresel Ekonomi, Politika-üreten Kuruluşlar: Avrupa Birliği, Bütünleşmenin Ekonomik Amaçları: Ortak Pazar, Sanayi Politikası, Rekabet Politikası, Bölgesel Politika, Ulaştırma Politikası, İşgücü Piyasası Politikası, Çevre Politikası, Genişleme Politikası, Para Politikası, Ticaret Politikası, Gelişme Politikaları.

Finansal Muhasebe II (3-0) 3

Türk muhasebe sisteminin incelenmesi, envanter ve değerlendirme metotları, kuruluş geliri ve maddi olmayan aktifler, alınan sipariş ve peşin ödenen giderler için avanslar, tahakkuk eden gelir, gelir tahakkukları ve diğer cari aktifler, cari yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler, özkaynaklar, düzeltme kayıtları

Ders Kitabı:

·         Accounting, Hongern, HarrrisonandBamber, 6th edition, PrenticeHall, 2005.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Genel Muhasebe,Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

·         Finansal Muhasebe, Süleyman Yükçü, 2009

Genel Muhasebe II (3-0) 3

Türk muhasebe sisteminin incelenmesi, envanter ve değerlendirme metotları, kuruluş geliri ve maddi olmayan aktifler, alınan sipariş ve peşin ödenen giderler için avanslar, tahakkuk eden gelir, gelir tahakkukları ve diğer cari aktifler, cari yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler, özkaynaklar, düzeltme kayıtları

Ders Kitabı:

·         Accounting, Hongern, HarrrisonandBamber, 6th edition, PrenticeHall, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

·         Finansal Muhasebe, Süleyman Yükçü, 2009

 

Araştırma Yöntemleri (3-0) 3

Bilimsel araştırmaların önemi, Bilimsel niteliği olan bilgilerin toplanması, Bilimsel çalışmaların teknik kural ve yöntemleri, Gözlem, anket ve araştırma, Bilgilerin derlenmesi, Derleme aşamasında dipnot ve benzeri kaynak gösterimi, Hipotez oluşturma ve testi, Araştırma dizaynı.

Ders Kitabı:

·         Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2003

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ali Balcı, Pegema yayıncılık, 2004.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İKY'ni etkileyen çevresel faktörler, İnsan Kaynakları Planlaması/İş analizi, İnsan Kaynaklarının Temin ve Seçimi, İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Yönetimi Sistemi, Ücret-Maaş Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, İşçi-İşveren İlişkileri, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

Ders Kitabı:

·         İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Sabuncuoğlu, 2009

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İnsan Kaynakları Yönetimi, Hüseyin Özgen, Azmi Yalçın, Nobel Yayıncılık, İstanbul, 2006.

·         Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İsmet Barutçugil, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2004.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Yeni Türkiye, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Siyasal Hareket ve Partiler, Hukuk Devrimi, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrim, Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçülük (Kemalizm)

Ders Kitabı:

·         İlgili güncel kitaplar

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel makaleler

İşletme İngilizcesi II (3-0) 3

Essential and InessantialI information, Relevant İnformation in Business Documents, Summaries of Business Documents, Using Charts and Tables, Applications and İnterviews, A Clerical Error

 

Ders Kitabı:

Business English 2,Susan Dovles,Richard West

Uluslararası İktisat ve İşletme (3-0) 3

Uluslararası ticaret teorisi, uluslararası ticaret teorisi analizleri: karşılaştırmalı üstünlük teorisi, uluslararası ticaret teorisi analizleri: arz ve talep modelleri, dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri, gümrük tarifeleri, iktisadi birleşmeler teorisi: gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri, uluslararası parasal ilişkiler, döviz piyasası analizleri, döviz kuru sistemleri ve kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler, ödemeler bilançosunun denkleşmesi: otomatik mekanizmalar, açık ekonomilerde makro ekonomi politikaları: iç ve dış ekonomik denge, uluslararası iktisat ve ekonomik kalkınma ilişkileri, uygulamalı dış ticaret: serbest ticaret, bağlı ticaret ve yeni ticaret yöntemleri, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası vergilendirme, uluslararası teknoloji akımları, uluslararası işgücü akımları.

Ders Kitabı:

·         Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Güzem Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         International Business, John Daniels, Lee Radebaugh, Daniel Sullivan, Pearson Publications, 2003.

 

Yöneylem Araştırması I (3-0) 3

Modelleme kavramı, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, tam sayılı programlama, ağ modelleri ve proje yönetimi.

3.Yıl/Güz Yarıyılı

Mali Tablolar Analizi (3-0) 3

Genel olarak finansal tabloların düzenlenme amaç, ilkeleri ve açıklamaları, tekdüzen hesap planı, bilanço  genel kesin mizan bilanço şablonu, gelir tablosu genel kesin mizan gelir tablosu şablonu, mali analiz teknikleri - karşılaştırmalı analiz , mali analiz teknikleri - yüzde analizi, mali analiz teknikleri - eğilim yüzdeleri analizi, mali analiz teknikleri - oran analizi I, mali analiz teknikleri - oran analizi II, satışların maliyeti tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, kar dağıtım tablosu I, öz kaynaklar değişimi tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

Pazarlama Yönetimi I (3-0) 3

Pazarlama yönelimleri, misyon, amaçlar ve hedefler, portföy analizleri, pazarlama prosesleri, Pazar araştırması, şirketin makro ve mikro çevresi, endüstriyel tüketici davranışı, yeni ürün geliştirme aşamaları, ürün dönemleri

Ders Kitabı:

·         Pazarlama Yönetimi, Ahmet Hamdi İslamoğlu, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong, Eleventh Edition, PearsonEducation, Global Edition, 2009.

Finansal Yönetim I (3-0) 3

Finansal yönetimin rolü, işletme, vergi ve finansal çevre, finansal araçlar, paranın değeri, bağlı menkul kıymetlerin değeri, risk ve gelir, finansal durum analizi, fon analizi, nakit akışı analizi ve finansal planlama, işletme sermayesi yönetimi

Ders Kitabı:

·         Finansal Yönetime Giriş, Osman Okka, Nobel Yayınları, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Finansal Yönetim, Niyazi Berk, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2005.

 

Tüketici Davranışı (3-0) 3

Tüketici davranışı ve pazarlama stratejisine giriş, tüketici analizi çerçevesi, tüketicinin ürün bilgisi, tüketicinin karar aşaması, davranışa giriş, tüketici davranışına etki, kültürel ve kültürler arası etki, pazar bölümlendirmesi ve ürün durumu, tüketici davranışı ve promosyon stratejisi, tüketici davranışı, elektronik ticaret ve kanal stratejisi

 

Ders Kitabı:

·         J. Paul Peter andJerry C. Olson, Consumer Behaviorand Marketing Strategy, McGraw-Hill, 7th ed., 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Tüketici Davranışları, Ahmet Hamdi İslamoğlu, 2008

Ticaret Hukuku (3-0) 3

İşletme hukukuna giriş, ticari girişim, ticari unvan kavramları, tüccar ve ticaret kapasitesi, tüccarların sunumu, ticaret sicili, marka, haksız rekabet

Ders Kitabı:

·         Ticari İşletme Hukuku; Sabih Arkan, Modül Basım Yayın, İstanbul, 2007.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Ticari İşletme Hukuku, Reha Poroy, Hamdi Yasaman, Palme Yayıncılık, İstanbul, 2001.

Pazarlık Süreci (3-0) 3

Pazarlık süreci tanımı, çatışma süreci ve çatışmanın çözümlenmesi, iletişim süreci, girişkenlik, saldırganlık, aktif dinleme, cevaplama teknikleri, sözsüz iletişim, ikna süreci, görüşmelerde etik, görüşme stratejileri, strateji taktikleri, görüşmelerde bireysel farklılıklar

Liderlik ve Motivasyon (3-0) 3

Liderlik kavramına temel yaklaşımlar, Çağdaş Liderlik Yaklaşımları, transformasyonel Liderlik,

Karizmatik Liderlik, Liderlikte temel değerler ve etik, takım liderliği, başarının amaçlanması, takım çalışanlarının motivasyonu, takım çalışanlarının performanslarının artırılması, liderlik ve cinsiyet, etkili liderlerin oluşturulması, liderlikte kültürel farklılıklar

 

Ders Kitabı:

·         Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Erol Eren, 2009

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         2000’li Yıllarda Yönetim, Zeynep A. Düren, Alfa Yayıncılık, Yönetim Dizisi, No:13, 2. Baskı, İstanbul, 2002.

·         Yeni Liderler, Daniel Goleman, Richard Boyatzıs, AnnieMcKee, Çev: Filiz Nayır-Osman Deniztekin, Varlık Yayınları, No: 621, İstanbul, 2002.

 

Maliyet Muhasebesi (3-0) 3

Tanımı, araçları, maliyet kavramı, giderlerin sınıflandırılması, kayıt düzeni, maliyet düzenini oluşturan yöntemler, üretim maliyetleri, stok değerlendirme yöntemleri ve giderlerin dağılımı, maliyet ve benzeri kavramlar, maliyet muhasebesinin amaçları ve diğer muhasebe dalları ile ilişkisi. tekdüzen hesap planı içinde maliyet muhasebesi hesaplarının işleyiş esasları, gider türü, gider yeri, gider taşıyıcısı hesapları, safha ve sipariş maliyeti yöntemlerine göre birim maliyet ve stok maliyeti hesaplamaları

Ders Kitabı:

·         Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi, İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları, İstanbul, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Nalan Akdoğan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000.

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (3-0) 3

Girişimcilik konsepti, işletme planı geliştirilmesi, küçük işletmelerde pazarlama ve finansal hususlar, küçük işletmeler ve kalite, kar artırma teknikleri, küçük işletmelerde insan kaynakları

Ders Kitabı:

·         Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Semra Arıkan, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Girişimcilik Tutkusu, Michael E. Gerber, Çev. Tayfur Keskin, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1997.

 

 

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Yöntemleri (3 -0)3

Dersin amacı sayısal yöntemler dışında kalan niteliksel ve hüristik sorun çözme yöntemlerinin  öğretilmesidir. Yaratıcı düşünmenin niteliği süreci, engelleri ve geliştirme yöntemleri incelendikten sonra özel senaryolar üzerinde uygulamalar yapılacaktır.

 

Ders Kitabı

·         Dijital sinir sistemiyle düşünme hızında çalışmak, Çeviri Ali Cevat AKKOYUNLU

 

 

Yöneylem Araştırması I  (3-0) 3

Modelleme kavramı, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, tam sayılı programlama, ağ modelleri ve proje yönetimi.

 

Muhasebe Standartları (3-0) 3

Muhasebe standartlarının gelişimi ve oluşum süreci, Muhasebe standartlarına giriş ve önemi, Kavramsal çerçeve, UMS/TMS-1 Finansal tablolar ve unsurları, UMS/TMS-7ye göre nakit akış tablosu ve unsurları, UMS/TMS-2ye göre stoklar ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-16ye göre MDV ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-36yA göre varlıklarda değer düşüklüğü ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-18e göre hasılat ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-23e göre borçlanma maliyeti ve muhasebe uygulamaları, UMS/TMS-39a göre finansal araçlar ve muhasebe uygulamaları

 

Kamu Maliyesi (3-0) 3

Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri anlatılmakta; Maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve tarihî gelişimi ele alınmaktadır. Ders hakkındaki bu genel konular sonrasında, kamu hizmeti ve kamu harcamaları ele alınmakta, kamusal mal ve hizmetler tanımlanmakta, kamu harcamalarının çeşitleri ile günümüzdeki verimlilik ve etkinlikleri incelenmektedir. Daha sonra kamu gelirleri ve çeşitleri ile kamu gelirleri içinde en önemlisini teşkil eden vergi(ler) “vergi teorisi” konusu altında incelenmektedir. Vergi teorisinin temel esaslarının incelenmesinin sonrasında, Bütçe ve Bütçe Hukuku incelenmekte; Devlet Borçları ve Maliye Politikasının anlatımıyla konu anlatımları tamamlanmaktadır.

 

Halkla İlişkiler (3-0) 3

Halkla ilişkiler: Kavramlar ve tanımlar, halkla ilişkilerin reklam, propaganda, pazarlamadan farkları ve uygulama alanları, halkla ilişkilerde medya ile ilişkiler, halkla ilişkilerde medya ile ilişkiler, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj, kuruluş içi iletişim, kuruluş içi halkla ilişkiler, kriz yönetimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal reklamcılık, lobicilik.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (3-0) 3

MİY kavramı, kapsamı, önemi, müşterilerle iletişim kurma, müşteri hizmeti ve hizmet kalitesi, müşteri ilişkilerinde stratejik yaklaşım, müşteri ilişkilerinin planlanması ve uygulama sureci, müşteri tatmini, sadakati ve elde tutma, MİY programları ve uygulamaları, müşteri şikayet yönetimi, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, müşteri odaklı örgüt kültürü, MİY uygulamaları, müşteri ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri.

 

3.Yıl/Bahar Yarıyılı

Üretim Ve İşlemler Yönetimi I  (3-0) 3

Giriş, rekabetçi işlemler, karar alma, işlemler stratejisi, süreç oluşturma stratejisi, süreç analizi, performansı ve kalite, proje kapasitesi, proje planlama ve yönetme.

Şirketler Ve Kıymetli Evraklar Hukuku (3-0) 3

Şirketler, şirket sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketleri, kollektif şirketler, komandit ortaklık, anonim şirketler, limited şirketler, kıymetli evraklar, kıymetli evrakların sınıflandırılması.

Pazarlama Yönetimi II (3-0) 3

Fiyat belirleme, fiyat belirleme ve yönetme, pazarlama kanalları, fiziksel dağıtım, tanıtım stratejileri ve prosesler: reklam, satış promosyonları, halkla ilişkiler, birebir satış.

 

Ders Kitabı:

·         Pazarlama Yönetimi, Ahmet Hamdi İslamoğlu, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong, Eleventh Edition, PearsonEducation, Global Edition, 2009.

Finansal Yönetim II (3-0) 3

Nakit ve menkul kıymetler yönetimi, sermaye bütçelemesi ve nakit akışı, sermaye bütçeleme teknikleri,  sermaye bütçelemede risk ve yönetim seçenekleri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı belirleme, kar dağılım politikası

Ders Kitabı:

·         Finansal Yönetime Giriş, Osman Okka, Nobel Yayınları, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Finansal Yönetim, Niyazi Berk, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2005.

 

Veritabanı Yönetim Sistemleri (3-0) 3

Veritabanı yönetim sistemlerinin temel konuları, veritabanları, tablolar ve alanlar

Ders Kitabı:

·         Veri Tabanı Sistemleri, Oya Kalıpsız, 2001

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Veri Tabanı Sistemleri, Ünal Yarımağan, 2002

Pazarlama Araştırması (3-0) 3

Pazarlama araştırmalarında problem tanımı, pazarlama araştırması dizayn edilmesi, anket düzenlemesi veri analizi, veri raporlama

Ders Kitabı:

·         Pazarlama Araştırmaları, A.ErcanGegez, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Pazarlama Araştırmaları, Kemal Kurtuluş, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Arıkan Yayıncılık, İstanbul, 2006.

İşletme Ahlakı (3-0) 3

İşletme etiğinin tanımı ve önemi, kurumlar ve paydaşlar, işletme ve kamu sorunları, kurumsal sosyal sorumluluk, işletmede etik ikilemler, etik düşünce ve kurumsal programlar, ekoloji, sürdürülebilir gelişme ve küresel işletme, çevre konularının yönetimi, tüketici koruma, personel ve kurum, işletme etiği ve türk kültürü

Ders Kitabı:

·         Etik ve Meslek Etikleri, yay. Haz. Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel makaleler

Finansal Kurumlar (3-0) 3

Para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, faiz oranları, merkez bankalarının görevleri

Ders Kitabı:

·         Sermaye Pazarları, Cevat Sarıkamış, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Financial MarketsandInstitutions, Frederic S Mishkin, Stanley G Eakins,.Pearson, AddisonWesley, 2006.

 

Proje Yönetimi (3-0) 3

Proje yönetimine giriş, proje organizasyonu, liderlik, proje ekipleri, proje görevleri üzerine çalışmak, proje belirleme, proje kaynaklarının yönetimi, kaynaklarla planlama, proje sürecinin başlatılması, proje raporları, formları ve planları, proje risklerinin yönetimi, proje sunumu

Ders Kitabı:

·         Project Management, Clifford F Gray, EricW.Larson, 1th ed. McGrawHill., 2000.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Proje yönetimi, Burhan Albayrak, Nobel Yayıncılık, İstanbul, 2005.

·         Proje Yönetimi, İsmet Barutçugil, 2008

Verimlilik Yönetimi (3-0) 3

Verimlilik, metot analizi, grafiksel verimlilik analizi, işletme metot geliştirme, zaman etüdü, standart veri sistemleri, psikolojik iş yönetimi, iş örneklemi, ergonomiye giriş, verimliliği artırma, verimliliği artırmak için alternatif metotlar

 

Ders Kitabı:

·         Productivity MeasurementandImprovement, Lawrence S. Aft, 2/E, PrenticeHall, 1992.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İşletmelerde Verimliliği Artırma ve İnsan Kaynakları, Murat Hançer, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2004.

 

Yenilik ve Ürün Hizmet Tasarımı (3 -0) 3

 

Yenilik Kavramı, Müşteri  istek ve ihtiyaçlarının, ürün ve hizmet gereksinimlerine dönüştürülmesi, var olan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, kalite amaçlarının belirlenmesi, maliyet hedeflerinin formüle edilmesi, prototiplerin üretimi ve testi, teknik şartların belgelenmesi konuları dersin kapsamını oluşturur

 

Ders Kitabı

·         Tasarıma Dayalı inivasyon, BengtArneVedin, Bruce  tefherv.d.,Ledo Yayıncılık

 

Yöneylem Araştırması II (3-0) 3

Klasik en iyileme kuramı: Tek değişkenli en iyileme, dışbükeylik, kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli en iyileme, Karush-Kuhn-Tucker en iyilik şartları, varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel en iyi olma; doğrusal olmayan programlama: Doğrudan arama ve eğim yöntemleri; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı en iyilemeye giriş.

 

Mali Tablolar Analizi (3-0) 3

Genel olarak finansal tabloların düzenlenme amaç, ilkeleri ve açıklamaları, tekdüzen hesap planı, bilanço  genel kesin mizan bilanço şablonu, gelir tablosu genel kesin mizan gelir tablosu şablonu, mali analiz teknikleri - karşılaştırmalı analiz, mali analiz teknikleri - yüzde analizi, mali analiz teknikleri - eğilim yüzdeleri analizi, mali analiz teknikleri - oran analizi I, mali analiz teknikleri - oran analizi II, satışların maliyeti tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, kar dağıtım tablosu I, öz kaynaklar değişimi tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu.

 

Şirketler Muhasebesi (3-0) 3

Şirket Kavramı ve Türkiye Hukuk sisteminde Şirketler, Şirketler Muhasebesinin Kapsamı, Sermaye ve Şahıs Şirketlerinin özellikleri, Kollektif Şirketlerde Muhasebe uygulamaları, Kollektif Şirketlerde Muhasebe uygulamaları, Komandit Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları, Anonim Şirketlerin Özellikleri ve kuruluşu, Aile anonim Şirketleri, Halka açık anonim şirketler hisse senedi ve Tahvil kavramı, Aile Anonim Şirketlerinde Muhasebe Uygulamaları, Halka açık anonim Şirketlerde muhasebe uygulamaları, Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtım Politikasının oluşturulması ve Kar dağıtım Tablosu, Kar dağıtım tablosu düzenleme uygulama örnekleri, Anonim Şirketlerde Tahvil çıkarma işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, Limited şirketlerde Muhasebe uygulamaları, Limited şirketlerde Muhasebe uygulamaları.

 

 

Maliye Politikası (3-0) 3

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.

 

 

Satış Yönetimi (3-0) 3

Pazarlama kavramı, satışın pazarlama içerisindeki tanımı ve ekonomik önemi ve katkısı. Etkin iletişim yolları, satışın aşamaları, etkin sunum  ve satış teknikleri, itiraz karşılama yöntemleri.

 

Pazarlama Mevzuatı (3-0) 3

Sözleşme çeşitleri, ayıplı mal ve hizmet, ayıp çeşitleri, ayıbın ihbarı, tüketicinin ayıplı mal ve hizmet karşısındaki seçimlik haklar, seçimlik hakları sınırlandıran hususlar, tüketici sorunları hakem heyeti, tüketici mahkemeleri, satıcının ayıplı mala karşı sorumlulukları, etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanım kılavuzları, taksitli satışlar, tüketici kredileri, rekabetin korunması, aldatıcı reklamlar, idari ve cezai tedbirler.

 

4.Yıl/Güz Yarıyılı

Yönetim Biliminde Seçme Konular (3-0) 3

Performans Değerlendirme ve Karşılaştırma. Temel Veri Zarflama Analizi Modelleri. Ölçeğe Göre Getiri. Tercih Tabanlı Veri Zarflama Analizi Modelleri. Tercih Edilmeyen Çıktıların Modellenmesi. Bağlamsal Veri Zarflama Analizi. Simülasyon Modelleri. Bilgisayar Destekli Simülasyon. Finansta Simülasyon Uygulamaları. Pazarlamada Simülasyon Uygulamaları. Üretimde Simulasyon Uygulamaları. Vaka Analizleri. Vaka Analizleri

Ders Kitabı:

·         Güncel kitap ve makaleler

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Güncel kitap ve makaleler

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi (3-0) 3

Teknolojik çevre, yenilik ve yayılma: teknoloji değişim süreci, teknoloji ve rekabet, teknoloji bilgisi, teknoloji stratejisi, teknoloji kullanımı, yenilik için organizasyon

Ders Kitabı:

·         TheStrategy of ManagingInnovationandTechnology, MurrayMillsonand David Wilemon, PrenticeHall, 2008

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Perakende Pazarlama Yönetimi (3-0) 3

Giriş, perakende oluşumu ve gelişimi, çok alanlı perakende, alıcılar, pazar stratejileri, finansal stratejiler, müşteri servisi, yer, alan seçimi, bilgi sistemleri ve lojistik, müşteri ilişkileri yönetimi, ticari mallar çeşitleri planı, ticari mal alımı, mağaza yönetimi, satış dizayn ve görsel satış

Ders Kitabı:

  • Pazarlama Yönetimi, Ahmet Hamdi İslamoğlu, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

  • Pazarlama İlkeleri, Mehmet Karafakioğlu, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Ürün ve Fiyat Yönetimi (3-0) 3

Ürün kavramı ve sınıflandırılması, ticari ürün sınıflandırılması, yeni ürün kavramı, markalaşma, paketlemei servis kavramı, fiyatlandırma yaklaşımları, fiyatlandırma stratejileri, yeni ürün fiyatlandırılması

Ders Kitabı:

·         Product Management,DonaldLehmann, RussellWiner, Mc-GrawHill, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Üretim Sistemleri; Analiz, Planlama ve Kontrolü, Aykut Top, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2001.

Türk Yönetim Kültürü (3-0) 3

Türk yönetim kültürü kavramı, ulusal kültür ve organizasyon kültürü, Türk kültürünün soysak ve tarihsel yapısı, TKY üstünde İslam ve sufizm etkisi, TYK’de ahilik etkisi, TYK’de işletme etiği, TYK’de batılılaşma ve etkileri, kültürel farklılıklar (bireyselleşme, maskülinite, feminite, güven, riskten kaçınma, paternalizm)

Ders Kitabı:

·         Örgütler ve Kültürler, Mehmet Şişman, 2007

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İktisadi çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Sabri F. Ülgener, Derin yayınevi, İstanbul, 2006.

Uluslararası Yönetim (3-0) 3

Uluslararası yönetim çevresi, kültür ve kültürel değer, uluslar arası strateji planlama, uluslararası operasyon organizasyonu, kültürler arası iletişim, kültürler arası görüşmeler ve karar alma, kültürler arası motivasyon ve liderlik, uluslar arası takımların yönetimi, kültürler arası insan kaynakları yönetimi

Ders Kitabı:

·         International Management: ManagingacrossBordersand Nations, Helen Deresky, Prentice-Hall. 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

 

Yatırım Yönetimi (3-0) 3

Yatırım çevresi, marketler ve araçlar, sermaye dağılımı

Ders Kitabı:

·         Investments, ZviBodie, AlexKane, Alan J. Marcus, Irwin, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Finansal Yönetim, Niyazi Berk, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2005.

Uluslararası Finans (3-0) 3

Ödemeler dengesi, Uluslararası parite koşulları, döviz piyasası

Ders Kitabı:

·         Uluslararası Finans, Halil Seyidoğlu, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         JeffMadura, International Financial Management, 6th Edition, South Western, 2000.

Endüstriyel Pazarlama (3-0) 3

Endüstriyel pazar kavramı ve özellikleri, endüstriyel pazarlar, ürünler ve özellikleri, endüstriyel pazar stratejik pazarlama planı, endüstriyel alım süreci

Ders Kitabı:

·         Endüstriyel Pazarlama, Nezihe Figen Balta, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Strategic Business Marketing, Peter Chisnall, 3rd Ed.,PrenticeHall, 2004.

E-Pazarlama (3-0) 3

e-pazarlama süreci, kurumsal imaj, ürün, fiyat, promosyon, tanıtım, e-pazarlama bilgi sistemi, uluslar arası e-pazarlama, servisler

Ders Kitabı:

·         E-ticaretin Temelleri, Dilek Olcay, Pusula Yayınları, İstanbul, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

 

 

Uluslararası Pazarlama (3-0) 3

Küresel pazarlama çevrelerinin doğası, küresel pazar analizi, potansiyel pazarlar için stratejiler, küresel pazarlarda fiyatlandırma, küresel pazarlardaki zorluklar

Ders Kitabı:

·         Uluslararası Pazarlama İlkeleri ve Uygulamalar, Cem Kozlu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Philip R. Cateora, International Marketing; Ninth Edition; McGrawHill, 1995.

İşletme Psikolojisi (3-0) 3

Organizasyon için işletme psikolojisinin temel kavramları, işletme psikoljisinin tarihi ve gelişimi, verimlilik ve ruhsal durum, iş yerinde duygu ve his, kişilik, yaratıcılık, zeka ve duygusal zeka, psikolojik güven, kara alma aşamasında ikilemler, hafıza ve sezgiler, çalışma hayatında zorluklar, stres, pozitif düşünme, kurumsal adalet, NPL, iş memnuniyeti, kurumsal sağlık

Ders Kitabı:

·         Örgütsel Psikoloji, Melek Vergiliel, Zeyyatsabuncuoğlu, 2008

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitaplar ve makaleler

Performans Yönetimi (3-0) 3

İş analizi incelenmesi, performans beklentileri, performans değerlendirmesi, uzmanlar, değerlendirme problemleri, değerlendirme metotları, performans değerlendirme geri dönüşümü

 

 

Ders Kitabı:

·         OrganizationalBehaviour, Stephen P. Robbins,.Timoty A. Judge, PearsonEducation, Inc., New Jersey 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İsmet Barutçugil, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2004.

Türk Vergi Sistemi (3-0) 3

Vergi ödeyenlerin tanımlanması, vergi mükellefiyeti, sorumluluğu, vergi kaçırma, vergi usulü ve vergi hukuku ile ilişkili suçlar, vergi hukuku ile çatışmaların çözümü

 

Ders Kitabı:

·         Vergi Hukuku,Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi, Nurettin Bilici, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Vergi Hukuku,Temel Kavramlar, İlkeler, Kurumlar, Sadık Kırbaş, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2008.

 

Üretim Ve İşlemler Yönetimi I (3-0) 3

Giriş, rekabetçi işlemler, karar alma, işlemler stratejisi, süreç oluşturma stratejisi, süreç analizi, performansı ve kalite, proje kapasitesi, proje planlama ve yönetme.

 

İhtisas Muhasebesi (3-0) 3

İşletme ile ilgili kavramlar, şirketlerin sınıflandırılması, şirket kurma ve yatırım yapma ile ilgili işlemler, şirketlerde sermaye artırımı ve azatlımı, şirketlerde kar dağıtımı, şirketlerde tasfiye işlemleri, şirket birleşmeleri, banka muhasebesi, hesap planı, bankalarda mevduat işlemleri, bankalarda kredi işlemleri, bankalarda hizmet ve takas işlemleri, bankalarda finansal raporlama, inşaat şirketlerinde muhasebe sistemi, inşaat şirketlerinde maliyet belirleyicileri ve muhasebesi, inşaat giderleri, taşerona verilen avanslar, hakedişler, inşaat şirketlerinde finansal raporlama.

 

Yönetim Muhasebesi (3-0) 3

Yönetim muhasebesi ve genel muhasebe arasındaki farklar, yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yeri ve önemi, maliyet kavramı, maliyetin bölümlenmesi, gider zarar ayrımı, işletme giderlerinin sınıflandırılması, maliyet muhasebesinde yardımcı hesap kayıtları, kayıtlardan finansal tablolara geçiş, ilk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve izlenmesi, işçilik giderlerinin saptanması ve izlenmesi, genel üretim giderlerinin saptanması ve izlenmesi, gider yerlerinin direkt giderlerinin saptanması (birinci dağıtım), endirekt giderler sorunu, genel üretim giderlerinin saptanması ve izlenmesi, gider yerlerinin direkt giderlerinin saptanması (birinci dağıtım), endirekt giderler sorunu, yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılması, maliyetlendirme yöntemlerine toplu bakış ve sipariş maliyeti yöntemi, safha maliyeti yöntemi ve fireler sorunu, genel üretim giderlerinin üretim partilerine götürü olarak yüklenmesi, faaliyet tabanlı maliyetleme ve geleneksel maliyetleme ile karşılaştırılması, birleşik ve yan mamullerin maliyetlendirilmesi, maliyet-hacim ilişkileri, maliyet-hacim ilişkilerinin saptanması, yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri, işletme bütçeleri, stok planlaması ve kontrolü.

 

 

Anayasa Hukuku (3-0) 3

Anayasa Hukukunun Genel Esasları içinde Anayasa Hukukunun konusu ve yöntemi, anayasanın anlamı ve türleri, siyasî iktidar, devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve seçim sistemleri, siyasî partiler, devlet erkleri (yasama, yürütme, yargı) ve hükümet sistemleri incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku bağlamında da Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye’de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı ele alınmaktadır.

 

 

Yetenek Yönetimi (3-0) 3

Ders tanıtımı ve giriş: Temel kavramlar,                insan kaynakları yönetiminin gelişim süreci ve yetenek yönetimine geçiş, yetenek yönetimine zemin hazırlayan nedenler ve yetenek savaşları olgusu, yetenek yönetimi ve yedekleme, yetenek yönetimi sistemi ve uygulama esasları, yetenek yönetimi süreci ve işleyişi, stratejik yetenek yönetimi.

 

 

Beden Dili (3-0) 3

Beden dili ve iletişime genel bakış, jest ve mimikler, ellerin ve bacakların kullanımı, baş hareketleri ve kültürel farklar, yüz hareketleri, gözler ve bakışlar, tehdit eden beden dili, protokol kuralları, yalan, renkler ve anlamları, ünlülerin ve politikacıların beden dili hareketlerinin değerlendirilmesi.

 

Girişimcilik I (2-0) 2

Girişimci ve girişimcilik kavramları, değişen çevre koşullarında girişimcilik, kurum içi ve küçük işletme girişimciliği, girişimciliği etkileyen faktörler, girişimciliğin olumlu ve olumsuz boyutları, yeni bir işe atılma ya da bir işi devralma, franchising ve diğer alternatifler, uluslararası ve türkiye örnekleri, girişimcilik ile yenilikçilik, yaratıcılık ve büyüme süreci ilişkisi.

 

Üretim Ve İşlemler Yönetimi II (3-0) 3

Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim stratejisinde odaklaşma ve üretim yönetimi kararları, fabrika yeri düzenleme, ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme, teknoloji seçimi ve üretim teknolojileri, süreç teknolojileri ve teknoloji yönetimi, yeni üretim teknolojileri, karar teorisi, karar türleri, kalite yönetimi ve lojistik yönetimi.

 

4.Yıl/Bahar Yarıyılı

Stratejik Yönetim (3-0) 3

Şirketlerin formule edilmesi, gelişme stratejileri, stratejik yönetim konseptleri ve teknikleri, yeni stratejik yönetim teknikleri, bilgisayar simulasyonları ve örnek çalışmalar ile değişik organizasyonların yönetimi

Ders Kitabı:

·         Strategic Management, Fred D. David,.10th Edition, PrenticeHall, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili makaleler

Niteliksel Yöntemler ve Finansal Model (3-0) 3

Gelişmiş istatistik teknikleri, veri madenciliği, lineer programlama, nonlineer programlama, simulasyon modelleri, makale sunumu

Ders Kitabı:

·         Finansal Modelleme, A.Argun Karacabey, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Applied Management Science, J.A. Lawrence, B.A. Pasternack, 2nd ed. Wiley, 2002.

E-İşletme Sistemleri (3-0) 3

e-işletme sistemlerinde temel kavramlar, e,işletme sisteme ihtiyaçlarının modellenmesi, e-işletme veritabanı modelleme, e-işletme sistem arayüz, kontrol ve güvenlik dizaynı

Ders Kitabı:

·         System Analysis and Design in Changing World, Second Edition, John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd, Course Technology, Boston, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili makaleler

Kalite Yönetimi (3-0) 3

Kalite temelleri, stratejik kalite planlama, tüketici ve pazar araştırması, ürün ve proses dizaynında kalite ve yenilik, kalite servisi dizaynı, kalite sistemleri, kalite gelişimini için yönetim

Ders Kitabı:

·         Quality Management: Introductionto Total Quality Management forProduction, Processingand Services, David Goetsch, StanleyDavis, PrenticeHall, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Quality, Donna S.C. Summers, 4/E, PrenticeHall, 2006.

Pazarlamada Uygulamalı Oyunlar (3-0) 3

Pazar araştırmalarının sonuçlarının kullanımı, ürün gelişimi uygulanması, etkili hedefleme uygulanması, fiyatlandırma uygulaması, promosyon aktivitelerinin kullanımı, optimum dağıtım kanalları

Ders Kitabı:

·         Markstratonline

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Promosyon Yönetimi (3-0) 3

Pazarlama stratejisi olarak promosyonun etkisi, satış, reklam, promosyonda pazar fonksiyonları ve bunların birbirleriyle etkili promosyon ilişkileri, endüstriyel ve kurumsal pazarlarda pazarlama iletişimi analizi

Ders Kitabı:

·         IntegratedAdvertising, Promotionand Marketing Communications, KennethClow, Donald Baack, PearsonEducation, 2004.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitaplar ve makaleler

 

Örgütsel Davranışta Güncel Konular (3-0) 3

Görüşme için hazırlık, etkili görüşme teknikleri, cinsel taciz, mobbing, cam duvar, toplam kalite yönetimi ve yetkilendirme, altı sigma, strese dayanıklılık ve yetenek geliştirme

Ders Kitabı:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Ticari Banka (3-0) 3

Ticari bankaların finans sisteminde rolü, merkez bankası, banka servisleri, banka kaynakları, ticari yatırım, tüketici yatırımı, uluslararası bankacılık, bankacılıkta son trendler, internet bankacılığı, Türk bankacılık

Ders Kitabı:

·         Bank Management and Financial Services, Peter S Rose, Sylvia C Hudgins, , 6th ed., Chicago: Irwin/McGraw-Hill, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Öztin Akgüç, Avcıol Basın Yayın, İstanbul, 2007.

 

 

Bilim , Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi (3- 0) 3

 

Kamu malı olarak bilgi, teknolojik yenilik ve büyüme ilişkisi, piyasa güçlerinin teknolojik yeniliği özendirme ve yönlendirmedeki rolü, piyasa yapısı, ve yenilik arasındaki ilişki, fikri mülkiyet hakları ve yeniliği ödüllendirme, patent sistemi, ulusal bilim ve teknoloji politikası, insan sermayesi ve teknolojik yenilik, yeniliğin uluslar arası ticaret ve rekabet gücü üzerine etkisi, tarihsel olarak yenilik üzerinde etkili olmuş kurumsal yapılar.

 

 

Ders Kitabı:

Küreselleşme , bilgiTeknolojisi yeni ekeonomi kavramı ve içerikleri , Yusuf IŞIK   TCMB yyınları

 

Denetim (3-0) 3

Denetim kavramı ve fonksiyonları, denetim raporlama, profesyonel etik-alan çalışması, denetim standartları-alan çalışması, denetleme süreci ve planlaması-problem çözme, denetleme teknikleri-problem çözme, önemlilik ve risk, hesap denetimi

Ders Kitabı:

·         Denetim, Ersin Güredin, Beta Yayınevi 10.Baskı, İstanbul, 2000.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Muhasebe Denetimi, İlkeler ve Teknikler, Faruk Güçlü, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2008.

Finansta Güncel Konular (3-0) 3

Gelişmiş güncel finansal konular, optimal sermaye bütçeleri için finansal karar, sermaye piyasalarını etkileyen ekonomik etkiler, pay senedi değerine yansıyan kontrol maliyetleri, kurumsal birleşme ve satın alımlar, düşük fiyatlama ve halka arzın uzun dönem performansı, iflas.

Ders Kitabı:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0) 3

Sosyal güvenlik ve sosyal destek planları, Türkiye’de sağlık korumanın gelişimi ve emeklilik planı, Türk Sosyal güvenlik Sistemi, sosyal sigortanın yasal dayanakları, sigortalı çalışan, sosyal sigorta finansmanı

Ders Kitabı:

·         İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gürbüz Erdoğan, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Ali Güzel, ve Ali Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara, 2004.

 

Pazarlamada Güncel Konular (3-0) 3

Pazarlama stratejileri, araştırma, promosyon, reklam, markalaşma, yeni pazar teknikleri, e-ticaret pazarları, küresel pazar ve satış, tüketici analizi ve davranışı,

Ders Kitabı:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Hizmet Pazarlaması (3-0) 3

Hizmetin özellikleri ve yapısı, hizmet sektörü için pazarlama stratejileri, hizmet ürün politikası, hizmet fiyatlandırma politikası, hizmet promosyon stratejisi, kalite yönetimi ve hizmet sektöründe pazarlama ilişkisi

 

Ders Kitabı:

·         Hizmet Pazarlaması, Sevgi Ayşe Öztürk, Ekin Kitapevi, İstanbul, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

Pazarlama Modelleri (3-0) 3

Pazarlama modelleri ve teorisi, tüketici davranışı, fiyat, ürün, reklam, promosyon, satış gücü, yeni ürün planı, strateji, karar alma ve geliştirme

Ders Kitabı:

·         Pazarlama Yönetimi, Ahmet Hamdi İslamoğlu, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         Principles of Marketing, Philip Kotler, Gary Armstrong, Eleventh Edition, PearsonEducation, Global Edition, 2009.

Yönetimde Cinsiyet (3-0) 3

Cinsiyete tarihsel bakış, temel kavramlar, cinsiyet, iş ve kurum, feminist yazarların eleştirileri, cinsiyet körlüğü, cinsiyet ve kurum kültürü, dil ve iletişimde cinsiyet farkı, çalışma hayatında cinsiyet ve güç, cinsiyet ve liderlik, işyerinde taciz

Ders Kitabı:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

 

Yardımcı Ders Kitapları:

·         İlgili güncel kitap ve makaleler

 

Üretim Ve İşlemler Yönetimi II (3-0) 3

Üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim stratejisinde odaklaşma ve üretim yönetimi kararları, fabrika yeri düzenleme, ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme, teknoloji seçimi ve üretim teknolojileri, süreç teknolojileri ve teknoloji yönetimi, yeni üretim teknolojileri, karar teorisi, karar türleri, kalite yönetimi ve lojistik yönetimi.

 

Dış Ticaret Muhasebesi (3-0) 3

Dış ticaret işlemlerinde muhasebe, Dış ticarette hesap planı, Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Leasing, Factoring, Forfaiting, Eximbank Kredisi, İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları, Dış ticaret işlemlerinde KDV, Dış ticaret işlemlerinde KDV, Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat işlemlerinde KDV, İthalat işlemlerinde KDV.

 

 

Lojistik Ve Tedarik Zincir Yönetimi (3-0) 3

Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı. Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri: Fiziksel Tedarik (inbound). Üretim ve Dahili İşlemler. Fiziksel Dağıtım (outbound) ve Dağıtım Kanal Yönetimi. Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi. Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlaması. Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi. Tedarik Zincirinde Şebeke Tasarımı. Tedarik Zincirinde Operasyonel Konular. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi. Tedarikçi Hayat Eğrisi. Tedarikçi Seçimi. Tedarikçi İlişkileri. Örgütsel İletişim. Satınalma Organizasyonu, Yapı ve Süreçler. Satınalma ve Pazarlık Yönetimi; Taktik ve Stratejiler. Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri. Tedarikçi Kalite Yönetimi Sistemi. Tedarikçi Sertifikasyon Program Örnekleri. Tedarikçi Geliştirme Politikaları. Tedarikçi Denetimi. Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve Sözleşmeler. Tedarik Zincirinde Entegrasyon. Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Ölçümlemesi ve SCOR Modeli. Tedarik Zinciri Yöneticisi Kimdir ? Tedarik Zincirinde Taşıma  ve Lojistik Yönetimi. Üretici ve Lojistik İşletmesi İle İlişkiler. Küresel İşletmeler ve Tedarik Zinciri Yönetimi Vaka Çalışmaları.

 

Zaman Yönetimi (3-0) 3

Zamanın iş hayatındaki önemi, Hayatın dengesi, Kilit iş ve özel hayat amaçlarını saptamak, Fiziksel koşullar, Duygusal değerler, Entelektüel değerler, Öncelikleri sıralamak, Günü-Haftayı-Ayı ve yılı planlamak, Zaman harcayan işler, Zaman hırsızları ile başa çıkmak, Hayır demeyi öğrenmek, Zamanı iyi kullanmanın üç yolu, Önem sırası, Konsantre olmak, İş paylaşmak, Genel planlama, Enerji Çemberi, Ajanda Kullanmak

 

 

Marka Yönetimi (3-0) 3

Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.

 

Girişimcilik II (2-0) 2

Girişimci ve girişimcilik kavramları, değişen çevre koşullarında girişimcilik, kurum içi ve küçük işletme girişimciliği, girişimciliği etkileyen faktörler, girişimciliğin olumlu ve olumsuz boyutları, yeni bir işe atılma ya da bir işi devralma, franchising ve diğer alternatifler, uluslararası ve türkiye örnekleri, girişimcilik ile yenilikçilik, yaratıcılık ve büyüme süreci ilişkisi.

Turkish